Brabant Water gaat tijdens een sollicitatieprocedure zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We behandelen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven dat herleidbaar is naar een (natuurlijk) persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, huisadres, persoonlijk e-mailadres of een geboortedatum.

Een verwerking is iedere handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens. In ieder geval vallen daaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, uitwissen en tal van dergelijke handelingen.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Tijdens een sollicitatieprocedure, bij behandeling van een open sollicitatie en bij een informatieverzoek verzamelen we op de volgende wijzen gegevens van sollicitanten:

 • via jouw reactie op een vacature, een open sollicitatie of een informatieverzoek;
 • uit gesprekken, telefonische contacten of e-mail;
 • door middel van formulieren, curricula vitae of sollicitatie-/motivatiebrieven

Daarnaast kan het zijn dat we zakelijke sociale media bekijken, zoals je LinkedIn-profiel.

Welke gegevens registreren we?

Als je bij ons solliciteert (op een vacature of op eigen initiatief) of een informatieverzoek indient, registreren we zorgvuldig alleen die personeelsgegevens die van belang zijn voor je sollicitatie.

Gegevens die we van sollicitanten vastleggen zijn bijvoorbeeld:

 • contactgegevens;
 • opleidingsgegevens;
 • werkervaringsgegevens;
 • aantekeningen gemaakt tijdens persoonlijk contact.

We leggen geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens vast, zoals informatie over etnische achtergrond, politieke voorkeur, godsdienstige overtuiging, gezondheid of seksuele geaardheid.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die je als sollicitant aan ons doorgeeft, gebruiken we uitsluitend om een verantwoord en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld om:

 • te onderzoeken in hoeverre je aan een gewenst profiel voldoet;
 • je op de hoogte te brengen van onze werving- en selectieprocedures en overige relevante informatie;
 • contact met je te kunnen opnemen;
 • sollicitatiegesprekken in te plannen;
 • je te informeren over andere relevante vacatures;
 • je uit te nodigen voor eigen evenementen gericht op werving en selectie;
 • het behandelen van een eventuele klacht.

De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is toestemming (door jouw verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming). Zonder deze verwerking en zonder jouw toestemming is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval tot 28 dagen na het laatste contact dat wij met je hebben en zolang jij nog kandidaat bent in een sollicitatieprocedure. Is jouw kandidatuur nu niet/minder interessant voor ons, maar mogelijk in een later stadium wel, dan vragen wij toestemming om jouw gegevens voor de periode van 1 jaar te bewaren.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens

De ontvangers van jouw persoonsgegevens zijn de medewerkers van de afdeling HRM, de vacaturehouder (leidinggevende) en overige medewerkers die een rol hebben in de selectieprocedure bij Brabant Water. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wij werken samen met onze zusterorganisaties. Wanneer wij van mening zijn dat jouw ervaring of opleiding beter aansluit bij een van onze zusterorganisaties, vragen wij jou altijd eerst om toestemming om jouw gegevens te delen.

Welke rechten heb je?

Met betrekking op persoonsgegevens heb je het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien;
 • onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren;
 • je gegevens te laten verwijderen;
 • de verwerking van gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken;
 • gegevens digitaal toegestuurd te krijgen;
 • verleende toestemming in te trekken (dit heeft geen terugwerkende kracht).

Neem voor een verzoeken hiertoe contact met ons op. We beantwoorden je verzoek altijd binnen vier weken.

Mocht je van mening zijn dat je rechten zijn geschonden door Brabant Water, dan kun je daar een klacht over indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van je gegevens

Brabant Water heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking tegen te gaan

Brabant Water werkt voor haar wervings- en selectieactiviteiten in het applicant tracking system (ATS) van Bullhorn. Als je solliciteert op een vacature, een open sollicitatie instuurt of je aanmeldt voor een jobalert worden je gegevens opgeslagen in dit ATS. Bullhorn houdt zich aan de Nederlandse en internationale wetgeving omtrent privacy. De privacy en cookie verklaring van Bullhorn vind je hier.

Gebruik van cookies

Op de werkenbij pagina waarop o.a. onze vacatures staan vermeld, is het cookiebeleid van Brabant Water N.V. van toepassing. Voor informatie over het gebruik van cookies verwijzen we je naar de algemene privacyverklaring van Brabant Water.

Verwerkingsverantwoordelijke

Brabant Water N.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Brabant Water heeft haar hoofdkantoor aan de Magistratenlaan 200, 5223 MA ’s-Hertogenbosch.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring sollicitanten? Neem dan gerust contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2020.

Brabant Water behoudt zich het recht voor om waar nodig wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.