Slimmer omgaan met water betekent voor Brabant Water méér dan alleen de inzet op besparing. We zoeken ook heel bewust naar duurzame alternatieven voor grondwatergebruik. Dat ánders omgaan met water is een belangrijk thema binnen de Waterfabriek, een initiatief waarin Brabant Water haar kennis en ervaring bundelt met zes andere waterpartners, waaronder Waterschap Aa en Maas.

Kunnen we gezuiverd afvalwater van zo’n goede kwaliteit maken dat het hergebruikt kan worden voor landbouw, industrie, natuur en – op lange termijn – misschien ook voor consumenten? Dat vraagstuk staat centraal bij de Waterfabriek. “Tien jaar geleden waren onze rioolwaterzuiveringen alleen gericht op de taak om het rioolwater te reinigen”, vertelt Ferdinand Kiestra, innovator bij Waterschap Aa en Maas en drijvende kracht achter de Waterfabriek. “Zonde, want dat rioolwater zit boordevol goedkope, duurzame en herbruikbare energie en grondstoffen.”

Hij herinnert zich dat er in het begin aarzelend werd gekeken naar mogelijk hergebruik van de energie en grondstoffen die vrijkwamen bij afvalwaterzuivering. “Maar inmiddels wordt dat volop gedaan”, stelt Ferdinand. “En nu richten we ons op de mooiste en meest waardevolle grondstof die door een rioolwaterzuivering wordt geproduceerd: het water zelf!”

Kansrijk alternatief

Na de droge zomer van 2018 kwam de mogelijke inzet van gezuiverd afvalwater weer hoger op de agenda. Dat viel samen met de geplande investeringen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. “Nieuwe technologieën maken het mogelijk om gezuiverd water van elke gewenste kwaliteit te leveren”, geeft Ferdinand aan. “Op dat gebied heeft Brabant Water al heel veel kennis en ervaring. 
Een goede samenwerking biedt mogelijkheden in een tijd waarin 
het oneindig gebruik van water minder vanzelfsprekend is 
geworden.

Zo kan het bijvoorbeeld een interessant alternatief zijn voor de watervoorziening van landbouw of industrie.” De specifieke kansen voor Waterfabrieken werden in 2019 in kaart gebracht door de werkgroep Waterfabriek, bestaande uit specialisten van Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, Waterschap Scheldestromen, Evides Industriewater, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We denken samen na over vernieuwende oplossingen die de hele watersector vooruit stuwen”, legt Ferdinand uit. 

“Zo kwam ook die belangrijke vraag op tafel: Stel dat we in sommige gevallen ons water niet uit de grond halen, maar gebruikmaken van gezuiverd afvalwater? Voor alle partijen vormt die gedachte letterlijk en figuurlijk een bron van inspiratie. Heel kansrijk en tegelijkertijd ook spannend. Want net als bij energie en grondstoffen, is het anders dan we gewend zijn. Willen we dat bijvoorbeeld alleen voor laagwaardige toepassingen of durven we samen grotere stappen te zetten? En hoe reageren de afnemers op het idee dat afvalwater een nieuwe bron is? De techniek is al zover, nu onze mindset nog.”

Concreet en tastbaar

Juni 2019 vertaalde de Waterfabriek haar inzichten naar een boekje en eind oktober volgde een symposium waarvoor 150 mensen werden uitgenodigd vanuit de watersector, provincies, ministeries, landbouw en industrie. “Voor zo’n grote transitie moet iedereen aangehaakt zijn”, vindt Ferdinand. “Daardoor konden we al snel een aantal potentiële projecten benoemen.” Op het Bedrijventerrein Zuidoost Brabant worden de mogelijkheden van gezuiverd afvalwater voor de industrie nu onderzocht, wat voor Brabant Water een besparing van 500.000 m3 drinkwater kan opleveren. “Dat is in de verkennende fase”, vertelt Ferdinand, “maar het is goed als het concreet en tastbaar wordt.” 

Extra maatschappelijke waarde

Volgens Ferdinand heeft de Waterfabriek vooral kans van slagen als alle partijen blijven openstaan voor alternatieven. “Juist dat is toch waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen over gaat: het daadwerkelijk leveren van maatschappelijke meerwaarde. Dat ervaar ik ook in de samenwerking met Brabant Water: we blijven met elkaar meedenken in kansen voor de toekomst. Soms vraagt dat om het oprekken van oude taken en definities, maar wie stappen durft te zetten buiten zijn traditionele werkveld, krijgt maatschappelijk nóg een extra toegevoegde waarde. Mooier wordt het niet.”

De maatschappelijke rol van Brabant Water in de Waterfabriek

Ons kraanwater vindt zijn oorsprong in de beste bronnen: natuurlijk kapitaal van onschatbare waarde. Brabant Water doet er alles aan om het grondwater ook voor de toekomst veilig te stellen en gaat daarnaast bewust op zoek naar goede alternatieven voor laagwaardige toepassingen, zodat grondwater voor drinkwater gebruikt kan blijven worden. Binnen de Waterfabriek delen we zeer actief onze expertise over waterkwaliteit en onze kennis om water goed te zuiveren. Ook zoeken we proactief naar concrete kansen om in Brabant te verzilveren. Vanzelfsprekend staan kwaliteit en betrouwbaarheid van drinkwater daarin altijd op één. 

Ook interessant