Drinkwater is een bijzonder natuurproduct, gewonnen uit onze Brabantse bodem. De vraag hiernaar neemt door economische - en bevolkingsgroei en klimaatverandering sterk toe. Om ook in de toekomst een goede drinkwatervoorziening te behouden in Brabant, moeten we water besparen. Samen met de Brabantse waterpartners, de zakelijke markt en consumenten zet Brabant Water daarom in op bewust watergebruik.

Het hele jaar door zijn we binnen Brabant Water bezig met waterbesparing en stimuleren we afnemers om ook bewust om te gaan met water. Zo besparen we jaarlijks miljoenen kubieke meters drinkwater. Onze ambitie is om hierin nog veel verder te gaan.

Wat doen we zelf?


Natuurlijk kijken we eerst kritisch naar onze eigen bedrijfsprocessen als het om duurzaam watergebruik gaat. We zoeken continu naar duurzame oplossingen en passen waterbesparende technieken toe, bijvoorbeeld in ons waterproductieproces:

Spoelwaterterugwinunits (STU’s)

Tijdens het zuiveringsproces van grondwater komt spoelwater vrij. Dit spoelwater zakt grotendeels weer weg in de bodem of wordt afgevoerd richting sloten of de Maas. Met de inzet van STU’s kiezen we bewust voor het vasthouden, zuiveren en hergebruik van spoelwater, waardoor het kostbare water bewaard blijft voor het hoogste doel: drinkwater. Op onze waterproductiebedrijven in Tilburg en Loosbroek bouwen we nieuwe STU’s. Dankzij deze STU’s gaat er vanaf 2023 700.000 m3 per jaar minder grondwater verloren.

Lees meer

Wat doen we voor de zakelijke markt?

Veel van onze zakelijke klanten streven naar een efficiënte inzet van water. Minder inname en meer hergebruik. Dat stimuleren wij. Met een relatief kleine investering zijn forse waterbesparingen mogelijk. We delen onze specialistische kennis met onze zakelijke (groot) gebruikers. Dat helpt hen om besparende technieken en innovaties toe te passen. Ook onderzoeken we samen of water van andere kwaliteit ook geschikt is voor het bedrijfsproces en bieden we met de slimme watermeter bedrijven inzicht in hun watergebruik en eventuele lekkages.

Brabant WaterScan

Met een waterscan adviseren we bedrijven over kansen voor besparingen en de eventuele inzet van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater, hemelwater of zelfs effluent. Drinkwaterkwaliteit is immers niet altijd nodig. In 2021 hebben we éénendertig waterscans uitgevoerd bij bedrijven.  

Toolbox ‘Samen water besparen’

Om organisaties te helpen om het waterbewustzijn van mensen op kantoor en thuis te vergroten, is de toolbox ‘Samen water besparen’ ontwikkeld. Hierin zitten handige tools en laagdrempelige waterbespaartips om te delen, denk aan: waterbespaarcheck, video’s, posters en stickers voor op de spoelknoppen van de toiletten.

Bekijk de toolbox

Wat doen we voor de woningbouw?

Hoe kunnen we in de toekomst slimmer omgaan met water in woonwijken? Samen met partners verkennen we op dit moment de mogelijkheden voor een circulair watersysteem. Een circulair watersysteem maakt tot 40% drinkwaterbesparing mogelijk door het gebruik van regenwater of door hergebruik van water.

Brainport Smart District

Binnen de Helmondse wijk Brandevoort verrijst een bijzondere buurt die wordt ontwikkeld door Brainport Smart District: de wijk van de toekomst. Ook water is in de programmalijnen opgenomen. Hoe kunnen we met elkaar water het best opvangen, vasthouden, hergebruiken en hittestress tegengaan? Hiervoor verkennen we op dit moment samen met waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel, KWR, gemeente Helmond, provincie Noord-Brabant en BSD de mogelijkheden.

Embassy of Water

Met waterschap De Dommel, gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant werken we samen in de Embassy of Water, met als doel om vanuit design thinking te kijken naar oplossingen voor klimaatadaptatie en waterbesparing voor de woningbouw. De vraag die de waterpartners van de Embassy of Water zich stellen is: ‘Hoe kunnen we zorgen dat de miljoen woningen die erbij komen in Nederland een positieve bijdrage leveren aan het watersysteem?’
 

Wat doen we richting de consument?

Om consumenten te stimuleren zuiniger om te gaan met drinkwater, zetten we verschillende instrumenten in:

Inzicht in watergebruik

Via onze website, sociale media en na het doorgeven van de meterstand, geven wij onze particuliere klanten tips om duurzaam om te gaan met water. Met de waterbespaarcheck krijgen zij meer inzicht in hun watergebruik. Elke maand vullen gemiddeld 725 klanten de waterbespaarcheck in.

Campagnes

Het hele jaar door geven wij onze klanten - onder meer via sociale media en website - tips en inspiratie om water te besparen. Daarnaast zetten we gerichte campagnes in. Onder het motto #bewustmetwater maken in 2022 680.000 inwoners van 's-Hertogenbosch en drie andere grote, Brabantse steden kennis met het bijzondere natuurgebied waarin hun water wordt gewonnen. Het doel is om drinkwater meer betekenis te geven, waardoor consumenten meer bereid zijn bewust om te gaan met het drinkwater.  

Educatie

Brabant Water wil kinderen leren waar ons bijzondere kraanwater vandaan komt, waarom het zo gezond voor ze is én hoe ze er (nog) slimmer mee om kunnen gaan. Kinderen leren tijdens gastlessen en via ons educatieplatform Les je dorst op speelse wijze dat drinkwater uit de kraan niet vanzelfsprekend is. Meer dan 1000 Brabantse schoolklassen doen in 2022 mee aan de Nationale Kraanwaterdag: een gezamenlijk initiatief van alle drinkwaterbedrijven van Nederland.