Lees welke standpunten Brabant Water inneemt als het gaat over de drinkwatervoorziening en alles wat hiermee te maken heeft.

Drinkwater en het watersysteem 

Door klimaatverandering, de versnelde waterafvoer en de steeds toenemende watervraag is het watersysteem niet langer in balans. Ook Brabant Water is gebruiker van dit watersysteem. Wij nemen daarom samen met onze waterpartners bewust de verantwoordelijkheid voor een gezond watersysteem en gaan daarbij verder dan onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en veilig drinkwater. Door onze grondwaterbronnen te beschermen, alternatieve bronnen te verkennen en in te zetten op waterbesparing, groeien we toe naar een robuust drinkwatersysteem dat ons wendbaar maakt en waarmee we risico’s spreiden.

Grondwater als bron van drinkwater

Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Dit grondwater pompen we uit verschillende dieptes in de ondergrond op. Deze bronnen worden beschermd en gezuiverd door de bodem. Het grondwater is van goede kwaliteit. Brabant Water past een duurzame eenvoudige zuiveringstechniek toe om van dit grondwater drinkwater te maken van uitstekende kwaliteit. 

Bronbescherming

Onze bronnen zijn van nature van uitmuntende kwaliteit. Door menselijk handelen, klimaatverandering en de toenemende watervraag staan onze bronnen echter onder druk. Zij moeten beschermd worden, zodat deze ook in de toekomst bruikbaar zijn. Wij gebruiken – ook in de verre toekomst- liever geen technologische kunstgrepen om onze bronnen zuiver te houden. Daarom voeren wij actief het principe 'wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden' en werken we samen met partners die bewust bodemgebruik stimuleren. Omdat de natuur de beste bescherming biedt tegen menselijke invloeden en helpt water vast te houden, zetten wij ons extra voor de natuur in en stimuleren wij biodiversiteit.

Alternatieve bronnen voor drinkwater

Brabant Water is gestart met onderzoeken naar alternatieve bronnen voor ons drinkwater, naast grondwater. Wij verkennen de mogelijkheden om drinkwater te maken van onder andere brak water, rivierwater en zeewater. Daarnaast kijken we ook naar de opties om water van minder hoogwaardige kwaliteit in te zetten, waar dit kan.

Inzet op waterbesparing

Brabant Water wil méér bijdragen aan het besparen van water. Daarom vragen wij voortdurend aandacht voor duurzaam watergebruik thuis en werken wij graag samen met partners aan initiatieven op het gebied van waterbesparing. Ook delen wij onze specialistische kennis met onze zakelijke (groot)verbruikers om ze te helpen waterbesparende technieken en innovaties toe te passen.

Betaalbaar drinkwater

Drinkwater is een gezond en duurzaam product. Het voorziet in de eerste levensbehoefte. Brabant Water is van mening dat dit kwalitatief hoogwaardige product voor iedereen beschikbaar én betaalbaar moet zijn. Gezien de investeringen die we moeten doen om een optimale drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, nu en in de toekomst, zal de drinkwaterprijs echter stijgen. Wel blijven we oog houden voor de betaalbaarheid van ons vitale product

Belasting op drinkwaterprijs

De laatste jaren ondervindt het drinkwatertarief een opwaartse druk, omdat belastingen worden opgelegd of verhoogd (Bol en btw). Brabant Water is van mening dat de prijs van drinkwater moet worden bepaald door de kostprijs en niet verder verhoogd mag worden door verhoging of introductie van belastingen. 

Monitoring grond- en drinkwater

Wij monitoren onze bronnen en het aanstromende grondwater. Daardoor weten wij in een vroeg stadium of een verontreiniging onze bronnen bedreigt en indien nodig nemen wij maatregelen. Wij monitoren op verschillende momenten in ons drinkwaterproces: in het aanstromend grondwater, direct bij de bron, tijdens het zuiveringsproces, maar ook bij het transport en zelfs bij de klant thuis. We nemen preventieve maatregelen, onder andere door het waterleidingnet regelmatig schoon te spoelen en leidingdelen op tijd te vernieuwen.

PFAS

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die  worden toegepast in de industrie en in het milieu terechtkomen via producten die we gebruiken en door de uitstoot en lozingen van fabrieken. Van een groot aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Bekende voorbeelden van PFAS zijn PFOA, PFOS en GenX. De kans dat PFAS in het Brabants drinkwater terecht kan komen, is uitermate klein. Het drinkwater van Brabant Water wordt namelijk gemaakt van grondwater. Dit grondwater wordt beschermd door verschillende bodemlagen en wordt gewonnen op verschillende dieptes in de ondergrond.

Stoffen als PFAS horen niet thuis in het milieu en zeker niet in bronnen voor drinkwater. Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreken, is het belangrijk om uitstoot te voorkomen. Samen met de Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten we al jaren voor meer bescherming van drinkwaterbronnen tegen vervuiling en vragen we het Ministerie van I&W concreet toe te werken naar een totaalverbod op PFAS.

Geothermie

Geothermie is een duurzame energievorm die gebruik maakt van water en warmte in ondergrond. De bron van het Brabants drinkwater zit ook in de ondergrond. Wij werken altijd aan een veilige en duurzame bron voor nu en in de toekomst. Geothermie kan in bepaalde gebieden mogelijke risico's veroorzaken voor onze bron. Daarom mag deze vorm van energie niet toegepast worden in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en/of boringsvrije zones. Gelet op ons maatschappelijke karakter zijn wij tegelijkertijd van mening dat we wel een bijdrage moeten en kunnen leveren aan de vraag naar nieuwe energie, waaronder ook geothermie. Daarom stellen wij onze kennis van de ondergrond beschikbaar en zijn we lid van diverse green deal allianties. 

Vitalisatie waterleidingen

Ons 18.000 kilometer lange leidingnet is gemaakt van diverse materialen. Het soort leiding is vaak afhankelijk van de periode waarin deze gelegd is. Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken en vervangingstermijn. Dit is de basis van ons onderhoudsbeleid. Brabant Water kent een programma voor een toekomstbestendig leidingnet: het Deltaplan Vitalisatie. Ons leidingnet is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd. Een vervangingspiek is te verwachten. Door het aantal te vernieuwen leidingen te intensiveren van 150 naar 400 kilometer per jaar, beperken we het aantal storingen en voorkomen we een grote vervangingspiek in de toekomst. Om de maatschappelijke kosten terug te dringen en de overlast voor de klant te beperken, combineren wij onze werkzaamheden zoveel mogelijk met die van gemeenten en van overige nutsbedrijven, zoals Enexis.

Duurzaam ondernemen

Het drinkwatergebruik in Nederland stijgt en tegelijkertijd vindt er een klimaatverandering plaats. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Sinds 2013 zijn we in het bezit van het certificaat "Klimaatneutrale onderneming" . Daarnaast vragen wij voortdurend aandacht voor duurzaam drinkwatergebruik. Aan onze klanten, bedrijven en eigen collega's. Ga slim om met drinkwater en gebruik alleen wat nodig is, het hele jaar door.

Zacht water

Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. De hoeveelheid kalk – een mineraal dat van nature in grondwater voorkomt – bepaalt hoe hard dit water is. Nergens in de provincie levert Brabant Water nog hard water (>= 12° DH). De centrale onthardingsinstallaties op onze waterproductiebedrijven zorgen waar nodig voor zachter water. Het zachter maken van drinkwater betekent minder kalkaanslag in badkamers en op huishoudelijke apparaten. Ook zijn er minder schoonmaakmiddelen nodig. Dit is goed voor de portemonnee en beter voor het milieu. Wij houden ons bij het ontharden van drinkwater aan de wet- en regelgeving over drinkwater. De wettelijke norm voor de hardheid van ons water is min. 5,6° DH.