Corporate governance


Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke taak en rol in de Brabantse samenleving onderschrijven wij het belang van transparantie en deugdelijk bestuur. Daarom passen wij de Corporate Governance Code vrijwillig toe voor die onderdelen die ook voor onze onderneming aan de orde zijn.

 

​​​​​​​De zeggenschap over Brabant Water is verdeeld over drie lagen:  ​

  • Aandeelhouders
  • Raad van Commissarissen
  • Bestuur en managementteam

 

Aandeelhouders

Brabant Water is een naamloze vennootschap (NV). De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 58 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water.    

De aandeelhouders komen ten minste eenmaal per jaar bijeen in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:   
• behandeling van het jaarverslag van het bestuur;
• vaststelling van de jaarrekening;
• behandeling van de hoofdlijnen van het strategisch beleid.
Daarnaast is de AvA onder andere belast met benoeming van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.

De AvA heeft een commissie uit haar midden benoemd die belast is, in overleg met het bestuur, de vergadering inhoudelijk voor te bereiden.

Bekijk de statuten van Brabant Water.  ​

 

Raad van Commissarissen
 
De Raad van Commissarissen (de Raad) van Brabant Water houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Ook is de Raad klankbord voor het Bestuur. 

De Raad bestaat uit de volgende personen: 
 
- de heer mr. J.M.L. Niederer, voorzitter​
- mevrouw drs. ir. J.M. Driessen, lid 
- mevrouw drs. C.J.M.A van Esch, plv. secretaris 
- de heer  mr. H.B. Hieltjes, vicevoorzitter
- de heer M.W.A.M. van Stappershoef, secretaris 

 
De Raad heeft een tweetal vaste commissies uit zijn midden ingesteld die de Raad adviseren:

De auditcommissie

De auditcommissie​ richt zich met name op:

  • de financiële informatievoorziening
  • de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De commissie is als volgt samengesteld:

- de heer mr. H.B. Hieltjes, voorzitter
- de heer M.W.A.M. van Stappershoef, lid

 
De governancecommissie
 
De governancecommissie heeft de volgende taken:
  • Werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen alsmede het Bestuur.
  • Evaluatiegesprekken met het Bestuur.
  • Remuneratie van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. 
  • Overige governancevraagstukken met betrekking tot de onderneming.
   
De commissie is als volgt samengesteld:
 
- mevrouw drs. ir. J.M. Driessen, voorzitter
- mevrouw drs. C.J.M.A van Esch, lid
- de heer mr. J.M.L. Niederer, lid​

​​De Raad heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld alsmede een procedure voor werving van leden van de Raad. Verder is er een reglement voor de Raad, een reglement voor de Auditcommissie​​ en een rooster van aftreden opgesteld. ​

In de Regelingen voor de Raad van Commissarissen zijn de bovengenoemde documenten opgenomen. 

 

Bestuur en managementteam     


Het bestuur van Brabant Water bestaat uit één algemeen directeur, de heer drs. Guïljo van Nuland. Hij is eindverantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan de AvA en RvC en voert het overleg met de Ondernemingsraad.

Brabant Water heeft een aantal bedrijfsonderdelen. De managers van deze bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door de directie en vormen samen het managementteam (MT). Bekijk hier het organisatieschema   

Het managementteam is als volgt samengesteld:   

guiljo website.jpg  

test renate 2.jpgtest.jpgtest leo.jpg

Guïljo van Nuland
 voorzitter en
 statutair directeur

Renate Rijken
manager Bestuurszaken

Eric van Griensven
manager Klant en Markt

​Leo de Waal 
manager Distributie
  test 2.jpgtest simon.jpgAnnika Lips manager HRM.jpgjasper internet.jpg

Henk de Boer
manager Financiële en Algemene zaken

​Simon Levelt
manager ICT

​Annika Lips
manager HRM

Jasper Verberk
manager Productie


Interne regelingen

Het bestuur heeft een regeling ingesteld voor het omgaan met een vermoeden van een misstand (zogenoemde klokkenluidersregeling). Bekijk deze regeling.

Daarnaast is een gedragscode opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze de medewerkers van Brabant Water geacht worden te handelen.  

Pagina overzicht

Brabant Water