Standpunten Brabant Water


Brabant Water maakt drinkwater uitsluitend van grondwater

Wij pompen het grondwater op uit de diepere lagen van de ondergrond. Soms wel op 300 meter diepte. Deze natuurlijke bronnen worden beschermd door de bodem met dikke klei- en leemlagen.  Eventuele vervuilende stoffen zoals mest, medicijnresten, gewasbestrijdingsmiddelen of andere antropogene stoffen kunnen nauwelijks door deze kleilagen heen en hebben onze bron, het grondwater, nog niet bereikt. Het drinkwater van Brabant Water is dan ook altijd van uitstekende kwaliteit.


Brabant Water voert actief het principe 'wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden'

Daarom werken wij bijvoorbeeld al jaren actief mee aan projecten (maatregelen) die bewust bodemgebruik stimuleren. Een goed voorbeeld van zo'n project in Brabant is Schoon Water voor Brabant.


Brabant Water monitort de drinkwaterkwaliteit continu

Wij monitoren continu onze bronnen. Door zogenaamde early warning systemen weten wij in een vroeg stadium of een verontreiniging onze bron bedreigt en indien nodig nemen wij maatregelen. Wij monitoren niet alleen tijdens het oppompen en zuiveren van ons drinkwater, maar ook bij het transport en zelfs bij u thuis*. We nemen preventieve maatregelen door het waterleidingnet regelmatig schoon te spoelen en leidingdelen op tijd te vervangen. Ons 18.000 km lange leidingnet is gemaakt van diverse materialen. Het soort leiding is vaak afhankelijk van de periode waarin deze gelegd is. Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken en vervangingstermijn. Dit is de basis van ons onderhoudsbeleid. 
*steekproefsgewijs

 

Btw op drinkwater

Drinkwater is een gezond en duurzaam product. Het voorziet in de eerste levensbehoefte. Brabant Water is van mening dat dit kwalitatief hoogwaardige product voor iedereen beschikbaar moet zijn tegen zo laag mogelijke kosten. De afgelopen jaren is Brabant Water in staat geweest om het drinkwatertarief te laten dalen door het doorvoeren van efficiencyverbeteringen. Toch ondervindt het drinkwatertarief de laatste jaren een opwaartse druk omdat belastingen worden opgelegd of verhoogd (Bol en btw).

Brabant Water is van mening dat de prijs van drinkwater moet worden bepaald door de kostprijs en zeker niet verder verhoogd mag worden door verhoging of introductie van belastingen.
Al jaren pleit ook onze brancheorganisatie Vewin voor afschaffing van belastingen op drinkwater en stelt daarom voor om de voorgenomen verhoging van de btw (van 6% naar 9%) terug te draaien dan wel de Belasting op leidingwater (Bol) te verlagen.

Schaliegas

Schaliegas is een gas dat diep in de ondergrond gewonnen wordt. Brabant Water maakt zich zorgen over de mogelijke risico's van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening. Het drinkwater in Brabant wordt gemaakt van grondwater en wij beschermen onze bronnen voor nu en in de toekomst. We dragen actief bij aan het in kaart brengen van de risico's van schaliegaswinning. Dit doen wij onder andere door gericht wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren.

Kernafval

De Belgische regering heeft het voornemen om kernafval op te slaan in de boomse klei aan de Nederlandse grens. Ook in Nederland speelt het vraagstuk over het opslaan van kernafval in de ondergrond. Brabant Water maakt zich zorgen over de mogelijke risico's van kernafvalopslag in de ondergrond voor de drinkwatervoorziening. Bij mogelijke lekkages kan het effect hebben op de kwaliteit van het grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. 

GenX

GenX is een stof die door industrieën wordt uitgestoten in (oppervlakte) water of lucht. Het drinkwater van Brabant Water bevat geen GenX.

De kans dat GenX in het Brabants drinkwater terecht kan komen, is uitermate klein. Het drinkwater van Brabant Water wordt namelijk uitsluitend gemaakt van grondwater. Dit grondwater wordt beschermd door dikke leem- en kleilagen en wordt gewonnen op soms wel honderden meters diepte.

Om toch ieder risico op GenX in het drinkwater uit te sluiten heeft Brabant Water extra monsters genomen op al haar 29 drinkwaterproductiebedrijven in heel Brabant. Zoals verwacht zit er geen GenX in het drinkwater.

Pagina overzicht

Brabant Water