Bergen op Zoom


Brabant Water werkt ook in Bergen op Zoom aan het lekkerste drinkwater. Voor nu en in de toekomst. Om die reden vervangt Brabant Water vanaf begin 2017 de waterwinputten in waterwingebied Lievensberg en het besloten waterwingebied Mondaf.

Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. Januari 2017 starten we met het vervangen van de waterwinputten. Deze werkzaamheden worden medio juni 2017 afgerond. Omdat de waterwinputten in een gebied liggen met veel natuur- en recreatiewaarde zullen we de werkzaamheden zoveel mogelijk clusteren om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden. Tijdens de werkzaamheden zullen delen van het recreatiegebied minder toegankelijk zijn. De renovatie van de winputten start in 2017 en wordt juni 2018 afgerond.

Flora en Fauna
Brabant Water hecht veel waarde aan de natuur in de waterwingebieden. Om aanwezige fauna zo min mogelijk te verstoren worden er preventieve maatregelen genomen (maaien heide) voor aanvang van de werkzaamheden. Het maaien van de heide zorgt er voor dat de locaties van de nieuwe waterwinputten tijdelijk oninteressant worden voor de aanwezige fauna. Na realisatie van de nieuwe waterwinputten worden er natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Eric Eijpelaer, projectleider renovatie. Het mailadres is: eric.eijpelaer@brabantwater.nl.

Pagina overzicht

Brabant Water