Grondwater is de belangrijkste bron van ons drinkwater. Omdat de natuur de beste bescherming biedt en helpt grondwater vast te houden, zet Brabant Water zich voor de natuur in. Dat doen we bijvoorbeeld door onze impact te minimaliseren, natuurwaarden te behouden en lokaal de biodiversiteit te versterken. Omdat de natuur en biodiversiteit door menselijk handelen onder druk staan, zetten we extra stappen.

Aandacht voor natuur en biodiversiteit

Brabant Water wil een natuurinclusieve organisatie zijn. We streven ernaar rekening te houden met de natuur in alle beslissingen die we nemen. Met natuurinclusief ondernemen geven we invulling aan onze belofte: bewust. natuurlijk. Het is een manier van denken en werken in beleid, uitvoering en beheer, waarbij de natuur wordt meegewogen. 

We doen al veel voor de natuur. Natuurinclusief ondernemen is een aanvulling op de basis.

Wat doen we?

  • Ontwikkelen van hoogwaardige natuur in onze waterwingebieden.
  • Realiseren van een natuurinclusieve terreininrichting: we richten - waar mogelijk - het terrein op onze waterproductiebedrijven zo in dat deze perfect past in de (natuurlijke) omgeving, de biodiversiteit verhoogt en er maximaal water vastgehouden kan worden.
  • Versterken van leefgebieden door gericht beheer toe te passen, zoals het bouwen van een dassenburcht en het plaatsen van takkenrillen.
  • We onderzoeken op welke locaties er groene daken (biodiversiteitsdaken) gerealiseerd kunnen worden. 
  • Verlichting van onze borden langs de wegen en bouwplaatsen = waar het kan - uitschakelen. Dit zorgt ervoor dat het biologische dag- en nachtritme van dier, plant en mens minder wordt verstoord.
  • Onderzoek naar kruidenrijk grasmengsel voor verbetering van biodiversiteit en bodemstructuur. We kijken hiernaar voor de aanleg van transportleidingen.
kruidig mengsel
mieren
libellen