Brabant Water wil de toekomstige drinkwatervoorziening veiligstellen met grondwater als basisbron. Daarbij zijn onze inspanningen gericht op duurzame winningen in een gezond watersysteem, ingepast in het landschap waar de natuur het water langer vasthoudt en de bronnen goed beschermd zijn.

Onze bronnen staan onder druk

Grondwater is nu nog altijd onze enige bron van drinkwater. Onze bronnen liggen verspreid op 35 plekken in de provincie. Van nature zijn ze van goede kwaliteit, met water dat door de eeuwen heen op natuurlijke wijze is geïnfiltreerd.

Als gevolg van menselijk handelen staan onze bronnen onder druk. We zien een toename van verontreinigingen in het grondwater, bijvoorbeeld meststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke chemische stoffen.

Ook op het punt van kwantiteit staan onze bronnen onder druk. Klimaatverandering, droogte, bevolkingsgroei en versnelde waterafvoer hebben effect op de zoetwaterbeschikbaarheid in het totale systeem. En wij beseffen dat we met onze waterwinning ook impact hebben op onze omgeving. We kunnen en willen niet méér zoet grondwater inzetten dan nu vergund.

Duurzame bronnen in een robuust (drink)watersysteem

Om ook in de toekomst grondwater als primaire bron in te kunnen blijven zetten voor de productie van hoogwaardig drinkwater, zetten we in op bronbescherming en werken we toe naar duurzame inpassing van onze winningen in het watersysteem. Daarnaast bereiden we ons voor om de groei van de drinkwatervraag op te vangen uit aanvullende bronnen en zetten we extra in op duurzaam watergebruik. Zo zijn we op pad naar een robuust (drink)watersysteem.

In ons streven naar duurzame bronnen zijn dit onze prioriteiten:

  • Bronbescherming en voorkomen van verontreiniging

Beschermen om te blijven. Wat er niet in komt, hoeven we er ook niet uit te zuiveren. Samen met waterpartners en grondgebruikers werken we aan het voorkomen van verontreiniging in het grondwater door anders om te gaan met het gebruik van bestrijdingsmiddelen of meststoffen. Dit doen we onder andere vanuit het initiatief Schoon Water en vanuit het programma BodemUP 2.0.

  • Inpassen winningen in de omgeving

De beste bescherming van onze bron is de natuur. De natuur helpt water vast te houden en houdt menselijke invloeden tegen. Daarom koesteren we de natuur en bevorderen we biodiversiteit. Dit doen we onder meer door natte natuur terug te brengen. Twee voorbeelden:

kievit in plas-dras gebied

Bij ons waterproductiebedrijf in Lith ontwikkelden wij samen met het Brabants Landschap en Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant  een plas-drasgebied van maar liefst 18 hectare groot.

Lees meer

grondwaterafhankelijke natuur in de Klotputten

In waterwingebied de Klotputten realiseerden wij een nieuw stuk natte natuur met een grote biodiversiteit.

Lees meer