Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke taak en rol in de Brabantse samenleving onderschrijven wij het belang van transparantie en goed bestuur. Daarom passen wij de Corporate Governance Code vrijwillig toe voor die onderdelen die ook voor onze onderneming aan de orde zijn.

De zeggenschap over Brabant Water is verdeeld over drie lagen:  ​

 • Aandeelhouders
 • Raad van Commissarissen
 • Bestuur en directieteam

Aandeelhouders

Brabant Water is een naamloze vennootschap (NV). De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 50 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water.    

De aandeelhouders komen ten minste eenmaal per jaar bijeen in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:   

 • Behandeling van het jaarverslag van het bestuur;
 • Vaststelling van de jaarrekening;
 • Behandeling van de hoofdlijnen van het strategisch beleid.

Daarnaast is de AvA onder andere belast met benoeming van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.

De AvA heeft een commissie uit haar midden benoemd die belast is, in overleg met het bestuur, de vergadering inhoudelijk voor te bereiden.

Bekijk de statuten van Brabant Water (pdf, 120 kb)  

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (de Raad) van Brabant Water houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Ook is de Raad klankbord voor het Bestuur. 

De Raad bestaat uit de volgende personen: 

 • de heer M.W.A.M. van Stappershoef
 • de heer ir. R.P.M. Swinkels
 • mevrouw E.E.H.C. van den Bosch
 • mevrouw Y.E.A.M. de Haan RE
 • de heer R.A.C. van Heugten

De Raad heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld alsmede een procedure voor werving van leden van de Raad. Verder is er een reglement voor de Raad, een reglement voor de Auditcommissie​​ en een rooster van aftreden opgesteld. ​In de Regelingen voor de Raad van Commissarissen zijn de bovengenoemde documenten opgenomen.

Bekijk Regelingen voor de Raad van Commissarissen (pdf, 176 kb) 

Bestuur en directieteam     

Het bestuur van Brabant Water bestaat uit één algemeen directeur, de heer drs. Rob van Dongen. Hij is eindverantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan de AvA en RvC en voert het overleg met de Ondernemingsraad.

Brabant Water heeft een aantal bedrijfsonderdelen. De sectordirecteuren van deze sectoren zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door de directie en vormen samen het directieteam (DT).

Directie tijdelijke foto

Het directieteam (DT) van links naar rechts: 

 • Hanneke van de Ven - sectordirecteur Distributie
 • Henk de Boer - sectordirecteur Financiële en Algemene Zaken
 • Renate Rijken - sectordirecteur HRM
 • Jasper Verberk - sectordirecteur Productie
 • Karlijn van der Heijden - sectordirecteur Klant
 • Simon Levelt - sectordirecteur ICT
 • Rob van Dongen - algemeen directeur/bestuurder

Interne regelingen

Het bestuur heeft een regeling ingesteld voor het omgaan met een vermoeden van een misstand (zogenoemde klokkenluidersregeling).

Bekijk de klokkenluidersregeling (pfd, 550 kb)  

Ook is een gedragscode opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze de medewerkers van Brabant Water geacht worden te handelen.