Samen met het Brabants Landschap en Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant hebben wij nabij ons waterproductiebedrijf in Lith een plas-drasgebied van maar liefst 18 hectare groot ontwikkeld. Een ideale plek voor de weidevogel. 

Wat is een plas-drasgebied?

Plas-drasgebieden zijn agrarische graslanden die in het voorjaar onder (een ondiepe laag) water worden gezet. We graven de landbouwpercelen licht af en plaatsen de grond op lage dijkjes rond de percelen. Met behulp van waterpompen, pompen we in het vogelbroedseizoen oppervlaktewater op het grasland. Weidevogels gebruiken het plas-drasgebied voor voedsel, bescherming en voortplanting. Vogelsoorten die er broeden zijn onder andere: grutto, kievit, wulp, bergeend, kleine plevier, kluut, krakeend, wilde eend en tureluur. Trekvogels die langskomen zijn er ook te zien, zoals kemphanen, steltkluut en soms zelfs de zeearend. In de diepere grondlagen van ons gebied pompen wij water op om drinkwater van te maken. Zo heeft het gebied meerdere functies, en leven wij naast én met de natuur.

Bekijk onze korte film

Wanneer is dit gerealiseerd?

In 2012 voerden we hydrologisch herstel uit rond de Marense kooi. Dit betekent dat het slotenstelsel rond de eendenkooi is hersteld en geoptimaliseerd, zodat er weer water naar de eendenkooi kan stromen. Tegelijk met dit herstel is op acht hectare landbouwgrond een plas-drasgebied ingericht voor weidevogels. In 2021, hebben we dit plas-dras gebied uitgebreid met nog eens tien hectare. Er is nu in totaal 18 hectare plas-dras waar allerlei soorten weidevogels hun eieren kunnen uitbroeden en kuikens kunnen grootbrengen

Met wie werken we samen?

We werken samen met het coördinatiepunt landschapsbeheer van Brabants Landschap, het collectief agrarisch natuurbeheer Oost-Brabant en onze pachter en beheerder van de eendenkooi dhr. Van Mook.

Waarom ontwikkelen we natuur?

Omdat drinkwater en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Natuur is de beste bescherming van onze bron voor drinkwater: grondwater. Het zorgt voor een gezonde bodem die water vasthoudt en houdt vervuiling door menselijke invloeden op afstand. Hierdoor kan het regenwater infiltreren in de grond en na tientallen tot duizenden jaren schoon aankomen in onze grondwaterbronnen. Omdat de natuur belangrijk voor ons is, willen we goed voor haar zorgen. Daarom zetten we extra stappen voor diversiteit in flora en fauna.

Ook interessant