Gezond en voldoende water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De watervraag stijgt hard door bevolkingsgroei en toenemend persoonlijk watergebruik. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren voor Kruisland en West-Brabant, is het nodig om hier meer drinkwater te maken. Daarom onderzoekt Brabant Water in afstemming met de provincie Noord-Brabant of het gebied ten noordoosten van Kruisland in de nabije toekomst geschikt is om water uit de grond te halen voor drinkwater. Ook onderzoeken we hoe dat het beste kan in goede balans met natuur, landbouw en de omgeving. 

Locatie 

In de afgelopen jaren hebben de provincie en Brabant Water met gemeenten, natuur-, landbouw- en waterorganisaties gezocht naar een kansrijke locatie voor grondwaterwinning in West-Brabant. Er is gekeken naar een locatie waar de effecten op de omgeving minimaal zijn. Hieruit kwam de omgeving van Kruisland naar voren. Brabant Water heeft hier grond gekocht om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Door deze grondaankoop kunnen we samen met de omgeving kijken welke kansen en uitdagingen er liggen voor een potentiële drinkwaterwinning. 

Een uitgebreide uitleg van de zoektocht en afwegingen is te vinden in het startdocument.

Op zoek naar win-win

We zoeken in dit traject nadrukkelijk verbinding met de omgeving.  Daarom is er vanaf het begin van het traject een klankbordgroep actief. In deze klankbordgroep zitten o.a. Waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge, gemeente Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieu Federatie, Brabants Landschap, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland.

Daarnaast zoeken we de nadrukkelijke verbinding met buren, bewoners, gemeente, agrarische ondernemers en andere omgevingspartijen. 

Aanpak

De eerste stap in een verkenning voor de mogelijke nieuwe locatie voor grondwaterwinning is onderzoeken waar dit het beste zou passen. Daarbij komt veel kijken.

We hebben de volgende stappen gezet:

  • Locatiekeuze: we hebben uitgezocht in welk gebied een winning het beste zou passen.
  • Verkenning: we hebben contact met de omgeving en kansen en knelpunten opgehaald.
  • Meten: we hebben een meetnet aangelegd om meer inzicht in het watersysteem te krijgen.
  • Grondaankoop: we hebben een geschikt perceel aangekocht in Kruisland, gemeente Steenbergen.
  • Natuur: we zijn gestart met ecologisch onderzoek, om de betekenis van de winning voor natuur in de omgeving te bepalen.
  • Pompproef: we hebben in najaar 2022 een proefopstelling met één onttrekkingspunt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en de effecten van de onttrekking op de omgeving.

Plattegrond van het perceel

De groene bolletjes vertegenwoordigen de elf meetpunten in de directe omgeving. Bij de blauwe stip in het omkaderde gebied staat de onttrekkingsput die voor de pompproef is gebruikt.

Plattegrond van het perceel

In 2023

In 2023 doorloopt Brabant Water vrijwillig de project-m.e.r.-procedure. Hierbij worden de resultaten van de al eerder uitgevoerde onderzoeken gebruikt en worden aanvullende onderzoeken gedaan. Doel is om de mogelijke effecten van een nieuwe waterwinning van 3,5 miljoen m³ water per jaar op allerlei milieuaspecten te toetsen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven naar welke milieuaspecten gekeken wordt. Enkele belangrijke onderwerpen die terugkomen in het Milieueffectrapport (MER) zijn hieronder aangegeven.

  • Zo onderzoeken we bijvoorbeeld mogelijke droogteschade. Brabant Water zet zich in om het effect van een eventuele waterwinning zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar het kan, compenseren we deze effecten met maatregelen. Als ondanks deze maatregelen schade niet voorkomen kan worden, dan kan men aanspraak maken op regelingen.
  • Grondzetting verwachten we niet of nauwelijks, maar nader onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.
  • Bij een nieuwe winlocatie wordt een grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone ingesteld. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld gebruik van bestrijdingsmiddelen en voor geothermie. Brabant Water en de provincie geven hier voorlichting over en dragen waar mogelijk alternatieven aan, bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale land- en tuinbouwers.
  • Tijdens de m.e.r.-procedure komen de NRD en MER ter inzage te liggen. Tijdens deze perioden kunnen belanghebbenden de stukken inzien en eventueel een zienswijze indienen. Wanneer een stuk ter inzage ligt, zal dit bovenaan deze webpagina worden weergegeven. Gedurende het hele proces zijn participatiemomenten met de directe omgeving voorzien. Na oplevering van het MER geeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. een advies over het voornemen.

Voor Kruisland en West-Brabant

Als er een nieuwe bron voor drinkwater komt in Kruisland, dan wordt het grondwater getransporteerd naar het drinkwaterproductiebedrijf in Wouw. Vanuit Wouw wordt het drinkwater verdeeld over West-Brabant. Hieronder een lijst met de dorpen waarvoor het nieuwe drinkwater bedoeld is:

Kerkdorp Gemeente
Kruisland Steenbergen
De Heen Steenbergen
Kladde  Steenbergen
Nieuw Vossemeer Steenbergen
Steenbergen Steenbergen
Welberg Steenbergen
Wouw Steenbergen
Wouwse Plantage Roosendaal
Heerle Roosendaal
Moerstraten Roosendaal
Bergen op Zoom Bergen op Zoom
Anna Jacobapolder Tholen (Zeeland)
Sint Philipsland Tholen (Zeeland)

Gezamenlijke kansen

Een eventuele nieuwe grondwaterwinning brengt ook kansen met zich mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het waterwingebied ingericht wordt als een gebied waar gerecreëerd kan worden of waar verdere natuurontwikkeling plaatsvindt.

In afstemming met de omwonenden en betrokkenen verkennen we de wensen en mogelijkheden. Ook de inwoners van Kruisland betrekken we graag bij het inrichtingsplan voor het toekomstige waterwingebied.

Hebt u vragen over dit project?

E-mail ons dan gerust.

In heel Brabant werken we samen met onze waterpartners aan een duurzame watervoorziening voor de toekomst. Een afspraak daarbij is dat we in Brabant niet meer grondwater gebruiken als bron voor drinkwater. Daarnaast zetten we ook sterk in op minder watergebruik en we werken aan andere typen bronnen, voor de productie van (drink)water, zoals brak grondwater.

Documenten

In het startdocument staat een uitgebreide uitleg van de zoektocht en afwegingen om tot een gepaste locatie te komen voor een potentiële drinkwaterwinning in West-Brabant.

Startdocument

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Milieueffectrapportage (MER) wordt beschreven welke milieueffecten we gaan onderzoeken en hoe gedetailleerd dit wordt gedaan. Dit document lag van maandag 5 juni 2023 tot en met maandag 17 juli 2023 ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. De notitie blijft beschikbaar via onderstaande link.

Bekijk de notitie

De landschapsecologische systeemanalyses (LESA’s) zijn in 2022 uitgevoerd en in 2023 zijn de rapportages gemaakt. Hieronder zijn deze te lezen en eenvoudig te downloaden. In deze LESA’s is gedetailleerd in beeld gebracht hoe deze natuurgebieden functioneren en wat hun grondwaterafhankelijkheid is.

Samenvatting   Cruijslandse Kreken   Gastels Laag Molenbeek  Halsters Laag Oudland Rozenven Zoomland