Gezond en voldoende water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De watervraag stijgt hard door bevolkingsgroei en toenemend persoonlijk watergebruik. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren voor Kruisland en West-Brabant, is het nodig om hier meer drinkwater te maken. Daarom onderzoekt Brabant Water in afstemming met de provincie Noord-Brabant of het gebied ten noordoosten van Kruisland in de nabije toekomst geschikt is om water uit de grond te halen voor drinkwater. Ook onderzoeken we hoe dat het beste kan in goede balans met natuur, landbouw en de omgeving. 

Locatie 

In de afgelopen jaren hebben de provincie Noord-Brabant en Brabant Water samen met gemeenten, natuur-, landbouw- en waterorganisaties gezocht naar een kansrijke locatie voor een nieuwe grondwaterwinning in West-Brabant. Er is gekeken naar een locatie waar de effecten op de omgeving minimaal zijn. Hieruit kwam de omgeving van Kruisland naar voren als mogelijk goede locatie. Brabant Water heeft hier grond gekocht. Door deze grondaankoop kunnen we samen met de omgeving kijken welke kansen en uitdagingen er liggen voor een potentiële drinkwaterwinning.

Een uitgebreide uitleg van de zoektocht en afwegingen is te vinden in het startdocument.

Verbinding

We zoeken in dit traject nadrukkelijk verbinding met de omgeving.  Daarom is er vanaf het begin van het traject een klankbordgroep actief. In deze klankbordgroep zitten onder andere Waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge, gemeente Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieu Federatie, Brabants Landschap, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland.


 

Daarnaast maken we de verbinding met buren, bewoners, agrarische ondernemers en andere omgevingspartijen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het waterwingebied ingericht wordt als een gebied waar gerecreëerd kan worden of waar verdere natuurontwikkeling plaatsvindt. We vinden het belangrijk dat u mee kunt denken.

Actueel

Vanaf 2023 doorloopt Brabant Water vrijwillig de project-milieu-effect-rapportage (MER)-procedure. Een project-MER heeft als doel om de mogelijke effecten van een nieuwe waterwinning van 3,5 miljoen m³ water per jaar op allerlei milieuaspecten te toetsen. In de bij deze MER behorende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven naar welke milieuaspecten gekeken wordt. Enkele belangrijke onderwerpen die terugkomen in het Milieueffectrapport (MER) zijn hieronder aangegeven.

  • Zo onderzoeken we bijvoorbeeld mogelijke droogteschade. Brabant Water zet zich in om de nadelige effecten van een eventuele waterwinning zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. We beschrijven de maatregelen om deze effecten te voorkomen, of om te compenseren. Als ondanks deze maatregelen schade niet voorkomen kan worden, dan kan men aanspraak maken op een vergoeding.
  • Bij een nieuwe winlocatie wordt een grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone ingesteld. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld gebruik van bestrijdingsmiddelen en voor het onttrekken van warmte aan de bodem (geothermie). Brabant Water en de provincie geven hier voorlichting over en dragen waar mogelijk alternatieven aan, bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale land- en tuinbouwers. 
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen ingediend. De provincie is bevoegd gezag voor de MER en heeft een reactie op de zienswijzen gegeven. Met deze reactie kan de MER worden opgesteld.

Documenten van het onderzoek

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.