Vanaf oktober 2020 renoveren we winputten in deze waterwingebieden.

Waarom is dit nodig?

De technische staat van de winmiddelen is aan optimalisatie toe. De renovatie van de waterwinning zorgt ervoor dat de vereiste hoeveelheid ruwwater onttrokken kan worden over de periode tot en met 2030.

Wat gaat er gebeuren?

Genneper Parken
Om ook in de toekomst goed en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren, worden in waterwingebied Genneper Parken 7 winputten gerenoveerd en 3 winputten gedempt. Voor de energievoorziening en besturing wordt 1 winschakelgebouwtje gerenoveerd en 1 nieuwe gerealiseerd. Daarnaast wordt een nieuw trafogebouwtje geplaatst. Tijdens al deze werkzaamheden worden terreinkabels aangelegd.
 

Groote Heide
Op winterrein Groote Heide worden 9 winputten gerenoveerd en 3 winputten gedempt. Voor de energievoorziening en besturing wordt het winveld uitgebreid met 3 nieuwe trafogebouwtjes en worden er 2 bestaande gerenoveerd. Tijdens al deze werkzaamheden worden terreinkabels aangelegd. Na afloop wordt 1 trafogebouwtje verwijderd en worden oude kabels en leidingen gerooid.


 

Flora en fauna
Wij hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Daarom treffen wij maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren. Na renovatie van de waterwinputten herstellen we de natuur op de locaties waar we aan het werk zijn geweest.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De waterwingebieden blijven toegankelijk, alleen de locaties waar wij aan het werk zijn worden voor de veiligheid tijdelijk afgesloten. Tijdens de renovatie zal het bouwverkeer in de omgeving tijdelijk toenemen op werkdagen. 

Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voeren we het werk gefaseerd uit. Voor de continuïteit van de waterlevering, hebben de werkzaamheden geen gevolgen. 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Genneper Parken: oktober 2020 - mei 2021
Groote Heide: januari 2021 - maart 2022

Ook interessant