Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke taak en rol in de Brabantse samenleving onderschrijven wij het belang van transparantie en goed bestuur. Daarom passen wij de Corporate Governance Code vrijwillig toe voor die onderdelen die ook voor onze onderneming aan de orde zijn.

De zeggenschap over Brabant Water is verdeeld over drie lagen:  ​

 • Aandeelhouders
 • Raad van Commissarissen
 • Bestuur en directieteam

Aandeelhouders

Brabant Water is een naamloze vennootschap (NV). De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 56 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water.    

De aandeelhouders komen ten minste eenmaal per jaar bijeen in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:   

 • Behandeling van het jaarverslag van het bestuur;
 • Vaststelling van de jaarrekening;
 • Behandeling van de hoofdlijnen van het strategisch beleid.

Daarnaast is de AvA onder andere belast met benoeming van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.

De AvA heeft een commissie uit haar midden benoemd die belast is, in overleg met het bestuur, de vergadering inhoudelijk voor te bereiden.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (de Raad) van Brabant Water houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Ook is de Raad klankbord voor het Bestuur. 

De Raad bestaat uit de volgende personen: 

 • mevrouw drs. ir. J.M. Driessen, voorzitter
 • mevrouw drs. C.J.M.A van Esch, plv. secretaris 
 • de heer mr. H.B. Hieltjes, vicevoorzitter
 • de heer M.W.A.M. van Stappershoef, secretaris 
 • de heer ir. R.P.M. Swinkels, lid

De Raad heeft een tweetal vaste commissies uit zijn midden ingesteld die de Raad adviseren:

De auditcommissie

De auditcommissie​ richt zich met name op:

 • de financiële informatievoorziening
 • de interne risicobeheersings- en controlesystemen

De commissie is als volgt samengesteld:

 • de heer mr. H.B. Hieltjes, voorzitter
 • de heer ir. R.P.M. Swinkels, lid

De governancecommissie

De governancecommissie heeft de volgende taken:

 • Werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen alsmede het Bestuur
 • Evaluatiegesprekken met het Bestuur
 • Renumeratie van de Raad van Commissarissen en het Bestuur
 • Overige governancevraagstukken met betrekking tot de onderneming

 De commissie is als volgt samengesteld:

 • de heer M.W.A.M. van Stappershoef, voorzitter
 • mevrouw drs. C.J.M.A van Esch, lid

De Raad heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld alsmede een procedure voor werving van leden van de Raad. Verder is er een reglement voor de Raad, een reglement voor de Auditcommissie​​ en een rooster van aftreden opgesteld. ​In de Regelingen voor de Raad van Commissarissen zijn de bovengenoemde documenten opgenomen.

Bestuur en directieteam     

Het bestuur van Brabant Water bestaat uit één algemeen directeur, de heer drs. Rob van Dongen. Hij is eindverantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan de AvA en RvC en voert het overleg met de Ondernemingsraad.

Brabant Water heeft een aantal bedrijfsonderdelen. De sectordirecteuren van deze sectoren zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door de directie en vormen samen het directieteam (DT).

Het DT is als volgt samengesteld:

 

Rob van Dongen

algemeen directeur/ bestuurder

Renate Rijken

sectordirecteur HRM

Eric van Griensven

sectordirecteur Bestuurszaken

Leo de Waal

sectordirecteur Distributie

Henk de Boer

sectordirecteur Financiële en Algemene Zaken

Simon Levelt

sectordirecteur ICT

Jasper Verberk

sectordirecteur Productie

Karlijn van der Heijden

sectordirecteur Klant

Interne regelingen

Het bestuur heeft een regeling ingesteld voor het omgaan met een vermoeden van een misstand (zogenoemde klokkenluidersregeling).

Ook is een gedragscode opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze de medewerkers van Brabant Water geacht worden te handelen.  

Accreditatie en certificering

Brabant Water levert water uit de beste bronnen en doet er alles aan om dat in de toekomst veilig te stellen. We bieden onze producten en diensten op een hoog niveau aan en streven naar de beste kwaliteit en dienstverlening.

Kwaliteit, veilig & gezond werken en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke thema’s. Om dit te waarborgen hanteert Brabant Water de ISO normen voor kwaliteit (ISO 9001 en ISO/IEC 17025), gezond & veilig werken (ISO 45001) en milieumanagement (ISO 14001).

Brabant Water is gecertificeerd voor: