Onze drinkwatervoorziening is uitstekend op orde. Toch zien we naar de toekomst toe ook de nodige uitdagingen. Eén van die uitdagingen is de toenemende drinkwatervraag. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren in West-Brabant is het nodig om -binnen de vergunningsruimte die Brabant Water heef- te kijken naar mogelijkheden. Daarnaast wordt in heel Brabant ingezet op waterbesparing om de groei in de vraag naar drinkwater af te vlakken. 

Provincie Noord-Brabant en Brabant Water doen gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor een drinkwaterwinning in het gebied tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen. 

Hoe komt Brabant Water tot een geschikt waterwingebied?

In een eerste verkenning onderzoeken we waar een nieuwe locatie voor grondwaterwinning het beste zou passen. Hierbij wordt gekeken hoe landbouw en natuur zoveel mogelijk ontzien kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bewust niet in de nabijheid van natura 2000 gezocht. Ook wordt gekeken naar bodemopbouw en grondwaterkwaliteit, bijvoorbeeld door afstand te houden tot zout grondwater en onderzoek te doen naar risico's op bodem- en grondwaterverontreiniging.

Ook kijken we hoe een nieuwe waterwinning het beste ingepast kan worden in de bedrijfsvoering van Brabant Water. Onze eerste voorkeur gaat in dit geval uit naar een locatie van waaruit we het opgepompte water kunnen transporteren naar drinkwaterproductiebedrijf Wouw. Deze locatie wordt grootschalig gerenoveerd, waarbij een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit direct meegenomen kan worden. Dit betekent dat er op een nieuwe locatie géén aanvullende zuivering nodig is en dus geen groot gebouw neergezet hoeft te worden.

Met al deze input zijn we tot een zoekgebied gekomen waar we de mogelijkheden voor grondwaterwinning verder verkennen.

 

We zoeken in dit traject nadrukkelijk verbinding met de omgeving. Eind 2019 heeft de eerste klankbordgroep plaatsgevonden waarbij Waterschap Brabantse Delta, gemeente Roosendaal, gemeente Steenbergen, ZLTO, ZLTO-lokaal, Brabantse Milieu Federatie, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ons voornemen en de aanpak toegelicht.

In 2020 en 2021 worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeksresultaten worden besproken met de klankbordgroep. Van hieruit worden de volgende stappen bepaald. 

Welke onderzoeken zijn er nodig?

Brabant Water is gestart met verschillende (veld)onderzoeken. Er zijn onder andere waarnemingsputten geplaatst in de regio om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw en de grondwaterstanden. In 2021 willen we een pompproef gaan doen om meer inzicht te krijgen in de geohydrologische eigenschappen van de bodem waaruit we het water kunnen halen. Verder wordt het bestaande grondwatermodel verbeterd en ecohydrologisch onderzoek gestart. Ook gaan we nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van zout grondwater.  

Gevolgen van grondwaterwinning

We proberen als Brabant Water effecten van een eventuele waterwinning uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie wordt rekening gehouden met de mogelijke effecten op de omgeving. Waar mogelijk compenseren we deze effecten met maatregelen. Wanneer ondanks deze maatregelen schade niet voorkomen kan worden, zijn er voor de landbouw regelingen mogelijk om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

Een ander gevolg van een nieuwe winlocatie is dat hier een grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone wordt ingesteld. Dit geeft enkele beperkingen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en op de mogelijkheden om grondwater te onttrekken voor andere doeleinden. Brabant Water spant zich altijd in om voorlichting te geven en waar mogelijk alternatieven aan te dragen.

Gezamenlijke kansen

Een eventuele nieuwe grondwaterwinning brengt ook kansen met zich mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het waterwingebied ingericht wordt als een gebied waar gerecreëerd kan worden of waar verdere natuurontwikkeling plaatsvindt. In afstemming met stakeholders verkennen we de wensen en mogelijkheden.