Om de continuïteit van de drinkwatervoorziening in Brabant voor nu en de toekomst te kunnen blijven waarborgen, is het belangrijk om voldoende, goede bronnen voor drinkwater te hebben. Door klimatologische, economische en demografische ontwikkelingen zien we dat de  drinkwatervraag in Brabant groeit. Ook in West-Brabant zien we dat de vraag naar drinkwater stijgt. We onderzoeken daarom of we in omgeving Kruisland water uit de grond kunnen halen voor drinkwater en hoe we dat zo goed mogelijk in goede balans met natuur, landbouw en omgeving kunnen doen.

  Samen met de provincie Noord-Brabant zijn we op zoek naar een passende bron, waarbij we vooral inzetten op een win-win situatie voor omgeving en natuur. Naast dit onderzoek in West-Brabant. werken we ook voor heel Brabant samen met onze waterpartners, aan een duurzame watervoorziening voor de toekomst. Hierbij zetten we in op minder watergebruik en verkennen we  het inzetten van andere bronnen dan zoet grondwater voor (drink)water. 

  Locatie 

  Een gebied waar kansen liggen voor een grondwaterwinning in West-Brabant is ten Noordoosten van Kruisland. Brabant Water heeft hier grond gekocht om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Door deze grondaankoop kunnen we samen met de omgeving onderzoeken welke kansen en uitdagingen er liggen voor dit gebied en een potentiele drinkwaterwinning.  Of deze locatie en grondwaterwinning daarvoor de best passende oplossing is, wordt de komende tijd onderzocht. Dit is vanaf begin 2022 zichtbaar omdat wij een aantal proefboringen gaan uitvoeren.

  Geschikt waterwingebied

  De eerste stap in een verkenning voor de mogelijke nieuwe locatie voor grondwaterwinning is de vraag waar dit het beste zou passen. Daarbij komt veel kijken.

  We hebben de volgende stappen gezet:

  • Locatiekeuze: we hebben uitgezocht in welk gebied een winning het beste zou passen.
  • Verkenning: we hebben contact met de omgeving, en kansen en knelpunten opgehaald.
  • Meten: we hebben een meetnet aangelegd om meer inzicht in het watersysteem te krijgen.
  • Grondaankoop: we hebben een geschikt perceel aangekocht in Kruisland, gemeente Steenbergen.
  • Natuur: we zijn gestart met ecologisch onderzoek, om de betekenis van de winning voor natuur in de omgeving te bepalen.
  • Pompproef: we bereiden nu het boren van een proefput en extra meetpunten voor, om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw, het grondwatersysteem en de grondwaterkwaliteit.

  Op zoek naar win-win

  We zoeken in dit traject nadrukkelijk verbinding met de omgeving.  Daarom is er vanaf begin van het traject een klankbordgroep actief. In deze klankbordgroep zitten o.a. Waterschap Brabantse Delta, gemeente  Halderberge, gemeente Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieu Federatie, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland.

  Daarnaast zoeken we de nadrukkelijke verbinding met buren, bewoners, gemeente, boeren en andere omgevingspartijen. 

  Grondwaterwinning en omgeving

  Brabant Water zet zich in om het effect van een eventuele waterwinning uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.  Waar mogelijk compenseren we deze effecten met maatregelen. Als ondanks deze maatregelen schade niet voorkomen kan worden, zijn er voor de landbouw regelingen mogelijk om aanspraak te kunnen maken. Een ander mogelijk gevolg van een nieuwe winlocatie is dat hier een grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone kan worden ingesteld.
  Brabant Water en de provincie geven hier uiteraard voorlichting over en waar dragen waar mogelijk alternatieven aan. Eerst is er veel meer onderzoek nodig. 

  Gezamenlijke kansen

  Een eventuele nieuwe grondwaterwinning brengt ook kansen met zich mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het waterwingebied ingericht wordt als een gebied waar gerecreëerd kan worden of waar verdere natuurontwikkeling plaatsvindt. In afstemming met stakeholders verkennen we de wensen en mogelijkheden. Bewoners van Kruisland betrekken we graag bij het inrichtingsplan voor het toekomstige waterwingebied,

  Hebt u vragen over dit project?

  Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Eric van de Lockant: [email protected]