Onze drinkwatervoorziening is uitstekend op orde. Toch zien we naar de toekomst toe ook de nodige uitdagingen. Eén van die uitdagingen is de toenemende drinkwatervraag. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren in West-Brabant is een nieuwe waterwinning nodig. Provincie Noord-Brabant en Brabant Water doen gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe drinkwaterwinning in het gebied tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen. 

Hoe komt Brabant Water tot een geschikt nieuw waterwingebied?

In een eerste verkenning hebben we onderzocht waar een nieuwe winlocatie het beste zou passen. Hierbij is gekeken hoe landbouw en natuur zoveel mogelijk ontzien kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld bewust niet in de nabijheid van natura 2000 gezocht. Ook is gekeken naar bodemopbouw en grondwaterkwaliteit, bijvoorbeeld door afstand te houden tot zout grondwater en onderzoek te doen naar risico's op bodem- en grondwaterverontreiniging.

Ook is gekeken hoe een nieuwe winning het beste ingepast kan worden in de bedrijfsvoering van Brabant Water. Onze eerste voorkeur gaat uit naar een locatie van waaruit we het opgepompte water kunnen transporteren naar drinkwaterproductiebedrijf Wouw. Deze locatie wordt binnenkort grootschalig gerenoveerd, waarbij een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit direct meegenomen kan worden. Dit betekent dat er op de nieuwe winlocatie géén aanvullende zuivering nodig is en dus geen groot gebouw neergezet hoeft te worden.

Met al deze input zijn we tot een zoekgebied gekomen waarbinnen we de nieuwe waterwinning willen ontwikkelen.

Hoe verloopt het traject verder?

We zoeken in dit traject nadrukkelijk verbinding met de omgeving. Op 7 oktober 2019 heeft de eerste klankbordgroep plaatsgevonden waarbij Waterschap Brabantse Delta, gemeente Roosendaal, gemeente Steenbergen, ZLTO, ZLTO-lokaal, Brabantse Milieu Federatie, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ons voornemen en de aanpak toegelicht.

In 2020 zullen verschillende onderzoeken uitgevoerd worden. Deze onderzoeksresultaten worden besproken met de klankbordgroep. Van hieruit worden de volgende stappen bepaald. De verwachting is dat we in 2021 overgaan tot het indienen van een vergunningaanvraag.  

Welke onderzoeken zijn er nodig?

Brabant Water start in 2019 met verschillende (veld)onderzoeken. Er worden onder andere waarnemingsputten geplaatst in de regio om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw en de grondwaterstanden. In 2020 willen we een pompproef gaan doen om meer inzicht te krijgen in de geohydrologische eigenschappen van de laag waaruit we willen onttrekken. Verder wordt het bestaande grondwatermodel verbeterd en ecohydrologisch onderzoek gestart. Ook gaan we nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van zout grondwater.  

Gevolgen van waterwinning

We proberen als Brabant Water effecten van waterwinning uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie wordt rekening gehouden met de mogelijke effecten op de omgeving. Waar mogelijk compenseren we deze effecten met maatregelen. Wanneer ondanks deze maatregelen schade niet voorkomen kan worden, zijn er voor de landbouw regelingen mogelijk om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

Een ander gevolg van het starten van een nieuwe winlocatie is dat hier een grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone wordt ingesteld. Dit geeft enkele beperkingen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en op de mogelijkheden om grondwater te onttrekken voor andere doeleinden. Brabant Water zal zich inspannen om hier voorlichting over te geven en waar mogelijk alternatieven voor aan te dragen.

Gezamenlijke kansen

Een grondwaterwinning brengt ook kansen met zich mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het waterwingebied ingericht wordt als een gebied waar gerecreëerd kan worden of waar verdere natuurontwikkeling plaatsvindt. In afstemming met stakeholders verkennen we de wensen en mogelijkheden.