Tot eind mei 2021 renoveren we winputten in dit waterwingebied.

Waarom is dit nodig?

De technische staat van de winmiddelen is aan optimalisatie toe. De renovatie van de waterwinning zorgt ervoor dat de vereiste hoeveelheid ruwwater onttrokken kan worden over de periode tot en met 2030.

Wat gaat er gebeuren?

Om ook in de toekomst goed en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren, worden in dit gebied 7 winputten gerenoveerd en 3 winputten gedempt. Voor de energievoorziening en besturing wordt 1 winschakelgebouwtje gerenoveerd en 1 nieuwe gerealiseerd. Daarnaast wordt een nieuw trafogebouwtje geplaatst. Tijdens al deze werkzaamheden worden terreinkabels aangelegd.

Flora en fauna

Wij hechten veel waarde aan de natuur in onze waterwingebieden. Daarom treffen wij maatregelen om de aanwezige flora & fauna zo min mogelijk te verstoren. Na renovatie van de waterwinputten herstellen we de natuur op de locaties waar we aan het werk zijn geweest.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het waterwingebied blijft toegankelijk, alleen de locaties waar wij aan het werk zijn worden voor de veiligheid tijdelijk afgesloten. Tijdens de renovatie zal het bouwverkeer in de omgeving tijdelijk toenemen op werkdagen. 

Om de overlast voor de natuur en de recreanten zo klein mogelijk te houden, clusteren we de werkzaamheden zoveel mogelijk en voeren we het werk gefaseerd uit. Voor de continuïteit van de waterlevering, hebben de werkzaamheden geen gevolgen. 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Oktober 2020 - eind mei 2021.

Ook interessant