Hydrologisch herstel

19-9-2013

Brabant Water werkt ook in Groote heide aan het lekkerste drinkwater. De diepe grondwaterwinning maakt het mogelijk om de natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. Maar dat is niet voldoende. Om te zorgen dat kwetsbare natuur niet verloren gaat moet ook bos worden gekapt.

Natuurontwikkeling
De afgelopen eeuw zijn sloten gegraven om de woeste gronden te ontginnen voor landbouw. In de regio Valkenhorst zijn grote delen heide- en vengebied behouden, maar is het effect van deze ontwatering gebleven. Veel natuurgebieden zijn daarom verdroogd waardoor veel plant- en diersoorten moeite hebben om zich te handhaven. In aansluiting op beleidsplannen van de Provincie Noord-Brabant is een project gestart voor het hydrologisch herstel van deze gebieden. Hiervan hebben enkele een Europees beschermde status waaronder het habitatgebied in Groote Heide. Om iets te doen aan de verdroging van dit gebied worden in de omgeving sloten gedempt of afgedamd, maar ook bos gekapt. Voor Groote Heide zal circa 7 ha bos worden omgevormd zodat het deel kan uit gaan maken van het heidegebied. Dit is leefgebied van onder andere levendbarende hagedis, hazelworm en gentiaanblauwtje.

Kijk hier voor meer informatie over de uitvoering van project nattenatuurparel Valkenhorst.

Pagina overzicht

Brabant Water