Voor het drinkwaterbedrijf Brabant Water is in Kruisland het bereiken van een dieptepunt goed nieuws. Midden op een veld nabij Kruisland vinden grondboringen plaats ter voorbereiding op een pompproef om te kijken of het gebied geschikt is voor drinkwaterwinning. Daar is het bereiken van een diepte van 250 meter een hoogtepunt. De watervraag stijgt hard door bevolkingsgroei, nieuwbouw en meer consumptie. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren, is het nodig om water te kunnen produceren en leveren in West-Brabant. Daarom onderzoekt Brabant Water in afstemming met provincie Noord-Brabant of een perceel aan de Engelseweg in Kruisland in de nabije toekomst geschikt is om water uit de grond te halen voor drinkwater.

Locatie

Uit eerder onderzoek naar mogelijke locaties kwam de omgeving van Kruisland naar voren als mogelijk gebied voor drinkwaterwinning in West-Brabant. In deze omgeving zijn de mogelijke effecten op de natuur en landbouw naar verwachting het kleinst. Komend jaar moet duidelijk worden of de beoogde locatie tussen de Engelseweg en Gastelseweg ook echt geschikt is. Wethouder mevrouw Baartmans: “Bijzonder dat dit in Kruisland gebeurt. We houden rekening met de lokale belangen, maar ik zie volop kansen voor biodiversiteit en natuurontwikkeling.”

Werkzaamheden

Met de pompproef onderzoekt Brabant Water het komende jaar wat de effecten zijn van een mogelijke waterwinning en wat de grondwaterkwaliteit is in het gebied. Op het terrein aan de Engelseweg staat een boorstelling. Hier boort Brabant Water een meetpunt van 250 meter diep. In de komende vijf maanden worden in totaal één proefput op deze hoofdlocatie en elf diepe meetpunten van 250 meter diepte binnen een straal van twee kilometer rondom het perceel geboord. De grondboringen geven al veel informatie over de bodem. Wat is bijvoorbeeld de samenstelling van de bodem? Hoe zien de kleilagen eruit? Wat is de grondwaterkwaliteit? In het najaar start de proef door gedurende twee weken grondwater te onttrekken uit de proefput en te meten wat dit met het grondwaterpeil doet via de meetpunten. Tijdens de grondboringen en pompproef wordt nauwelijks overlast verwacht.

Drinkwatervoorziening

Brabant Water levert drinkwater aan 2,5 miljoen inwoners en 250.000 bedrijven in Brabant, Zeeland en België. De bron hiervoor is grondwater. Voor het winnen van grondwater beschikt Brabant Water over 35 winlocaties. Mogelijk komt in Kruisland binnen vijf jaar een nieuwe winlocatie waar 3,5 miljoen m3 grondwater per jaar wordt onttrokken voor drinkwater. Dit is voor Brabant Water een relatief beperkte winlocatie. Daarnaast werkt Brabant Water samen met waterpartners, aan een duurzame watervoorziening voor de toekomst. Denk aan minder watergebruik en het inzetten van andere bronnen dan zoet grondwater voor (drink)water.
 

“Dit onderzoek is een stap in de noodzakelijke zoektocht naar een nieuwe grondwaterwinning in West-Brabant”, aldus Jasper Verberk, sectordirecteur Brabant water. “We zoeken een passende drinkwaterbron, rekening houdend met natuur, landbouw en omgeving. We willen dat zorgvuldig en in verbinding met alle betrokken partijen doen.” Zo is een klankbordgroep betrokken met onder andere Waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge en Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieu Federatie, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland. Ook zoekt Brabant Water contact met omwonenden en bewoners om de individuele en dorpsbelangen (verder) in beeld te krijgen. Op basis van de onderzoeksresultaten, ecologische analyses en belangen uit de omgeving wordt begin 2023 besloten of er een volgende stap wordt genomen richting een waterwingebied voor drinkwater.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie. In het voorjaar stelt Brabant Water graag het terrein open voor bewoners uit Kruisland om op locatie meer uitleg te krijgen. Meer informatie hierover volgt.

Meer lezen over