Wat: Ecohydrologisch onderzoek
Waar: Regte Heide
Wanneer: 2021 - 2030

Waarom is dit nodig?

Brabant Water heeft op waterwingebied Gilzerbaan (Tilburg) een waterwetvergunning voor onttrekking van grondwater. Tot op heden onttrokken we minder water dan vergund, maar vanwege de gestegen vraag naar drinkwater in het voorzieningengebied is het nodig om de gehele vergunde hoeveelheid te benutten. Naar verwachting heeft dit geen nadelige gevolgen voor de natuur, maar dit willen we uiteraard zeker weten. Brabant Water monitort daarom met de provincie Noord-Brabant het ecohydrologische systeem van de Regte Heide voor een periode van 10 jaar.

Wat gaat er gebeuren?

Verspreid over Regte Heide is een groot aantal grond- en oppervlaktewater meetpunten geplaatst waarin we met behulp van dataloggers elk uur de waterstand meten. Daarnaast testen we regelmatig de kwaliteit van het (grond)water en observeren we de aanwezige planten. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we beoordelen of de natuur, zoals we verwachten, geen nadelige effecten ondervindt door de toename van de onttrekking.

Wat merkt u van het onderzoek?

U ziet in het gebied op verschillende plaatsen (grond)watermeetpunten staan. Daarnaast zijn in het gebied een aantal keer per jaar medewerkers van Brabant Water aanwezig voor het uitlezen van de dataloggers, het nemen van watermonsters en het uitvoeren van inventarisaties. Deze veldbezoeken vinden plaats in nauwe afstemming met het Brabants Landschap, beheerder van het gebied.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het monitoren vindt plaats van 2021 tot 2030.

Ook interessant