Gezond en voldoende water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De watervraag stijgt hard door bevolkingsgroei en toenemend persoonlijk watergebruik. Om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren voor Kruisland en West-Brabant, is het nodig om hier meer drinkwater te maken. Daarom heeft Brabant Water in afstemming met de provincie Noord-Brabant onderzocht of het gebied ten noordoosten van Kruisland in de nabije toekomst geschikt is om water uit de grond te halen voor drinkwater. We hebben een geschikte locatie gevonden en gaan hiervoor de benodigde vergunningen aanvragen. Bewoners en belangenorganisaties kunnen meedenken.

Locatie 

In de afgelopen jaren hebben de provincie Noord-Brabant en Brabant Water samen met gemeenten, natuur-, landbouw- en waterorganisaties gezocht naar een kansrijke locatie voor een nieuwe grondwaterwinning in West-Brabant. Er is gekeken naar een locatie waar de effecten op de omgeving minimaal zijn. Hieruit kwam de omgeving van Kruisland naar voren als mogelijk goede locatie. Brabant Water heeft hier grond gekocht. Door deze grondaankoop kunnen we samen met de omgeving kijken welke kansen en uitdagingen er liggen voor een potentiële drinkwaterwinning.

Een uitgebreide uitleg van de zoektocht en afwegingen is te vinden in het startdocument onderaan deze pagina.

Verbinding

We zoeken in dit traject nadrukkelijk verbinding met de omgeving. Daarom is er vanaf het begin van het traject een klankbordgroep actief. In deze klankbordgroep zitten onder andere Waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge, gemeente Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieu Federatie, Brabants Landschap, omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en Dorpsraad Kruisland.


 

Daarnaast maken we de verbinding met buren, bewoners, agrarische ondernemers en andere omgevingspartijen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het waterwingebied ingericht wordt als een gebied waar gerecreëerd kan worden of waar verdere natuurontwikkeling plaatsvindt. We vinden het belangrijk dat u mee kunt denken.

Actueel

Vanaf 2023 doorloopt Brabant Water vrijwillig de project-milieu-effect-rapportage (MER)-procedure. Een project-MER beschrijft alle mogelijke effecten van een nieuwe waterwinning van 3,5 miljoen m³ water per jaar op allerlei milieuaspecten. In de bij deze MER behorende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven naar welke milieuaspecten gekeken wordt. Enkele belangrijke onderwerpen die terugkomen in het Milieueffectrapport (MER) zijn hieronder aangegeven.

  • Droogteschade

In de MER beschrijven we de effecten van de winning op het watersysteem voor de natuur, de landbouw en de maatregelen om deze effecten te voorkomen of te compenseren. Als ondanks deze maatregelen schade niet voorkomen kan worden, kan men aanspraak maken op een vergoeding.

  • Boringsvrije zone

De provincie Noord-Brabant stelt beschermingszones vast rondom wingebieden. Voor dit gebied heeft de provincie het voornemen om geen grondwaterbeschermingsgebied in te stellen. Dat betekent, dat er voor de landbouw geen beperkingen komen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Er komt wel een boringsvrije zone. In deze zone zijn er regels over het boren door de kleilaag en de koelmiddelen in bodemenergiesystemen van toepassing. De regels worden na vaststelling van de zone opgenomen in de Provinciale Omgevings Verordening (POV). Onderaan deze pagina is de concept-kaart van het winveld en de boringvrije zone te downloaden.  

  • Natuur

Voor de ecologische effecten zijn Landschapsecologische systeemanalyses (LESA's) uitgevoerd. Deze analyses vormen de basis voor de ecologische effectbeoordeling in het MER. In de LESA's is gedetailleerd in beeld gebracht hoe deze natuurgebieden qua waterhuishouding functioneren en in hoeverre aanwezige natuurwaarden van grondwater afhankelijk zijn. De LESA's kunt u opvragen via de contactknop bovenaan de pagina.

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Documenten

Hieronder staan een aantal documenten die u kunt downloaden.

De LESA's kunt u opvragen via de contactknop bovenaan de pagina.