Drinkwater is een bijzonder natuurproduct, gewonnen uit onze Brabantse bodem. De drinkwatervraag neemt door de groei van de economie en de bevolking toe. Daarom inspireren en activeren wij om samen bewuster om te gaan met ons drinkwater. Voor nu en in de toekomst.

Samen besparen we jaarlijks miljoenen kubieke meters drinkwater. Onze ambitie is om hierin nog veel verder te gaan.

Wat doen we zelf?

Natuurlijk kijken we eerst kritisch naar onze eigen bedrijfsprocessen als het om duurzaam watergebruik gaat. We zoeken continu naar duurzame oplossingen en passen waterbesparende technieken toe, bijvoorbeeld in ons waterproductieproces:

Spoelwaterterugwinunits

Tijdens het zuiveringsproces van grondwater komt spoelwater vrij. Dit spoelwater zakt grotendeels weer weg in de bodem of wordt afgevoerd richting sloten of de Maas. Met de inzet van spoelwaterterugwinunits (STU’s) kiezen we bewust voor het zuiveren en hergebruiken van spoelwater. Hierdoor wordt waardevol grondwater zo veel mogelijk vastgehouden en benut voor het hoogste doel: drinkwater.

Lees meer over onze STU's

Wat doen we voor de zakelijke markt?

Veel van onze zakelijke klanten streven naar een efficiënte inzet van water. Minder inname en meer hergebruik. Dat stimuleren wij. Met een relatief kleine investering zijn forse waterbesparingen mogelijk. We delen onze specialistische kennis met onze zakelijke (groot)gebruikers. Dat helpt hen om besparende technieken en innovaties toe te passen. Ook onderzoeken we samen of water van andere kwaliteit ook geschikt is voor het bedrijfsproces en bieden we met de slimme watermeter bedrijven inzicht in hun watergebruik en eventuele lekkages.

Brabant waterscan

Met de waterscan adviseren we bedrijven over kansen voor besparingen en de eventuele inzet van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater, hemelwater of zelfs effluent. Dit doen we door de waterprocessen en waterstromen binnen een bedrijf uitvoerig te analyseren. Hierbij bepalen we hoeveel drinkwater, regenwater, eigen winning of effluent een bedrijf gebruikt. En we bekijken de hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater dat het bedrijf produceert. Door de data te analyseren en visualiseren, identificeren we de meest effectieve maatregelen voor waterreductie, hergebruik en het inzetten van alternatieve bronnen. Drinkwaterkwaliteit is immers niet altijd nodig. 

Lees meer over de Brabant waterscan

Meetdienst met slimme watermeters

Wij bieden meetdiensten aan bij onze zakelijke klanten. De slimme watermeter registreert het waterverbruik op locatie. Via het verbruiksportaal ‘Waterbewust’ krijgen klanten inzicht in hun waterverbruik. Voor klanten zonder slimme watermeter monitoren wij het watergebruik. 

Signaleren wij een onaf­gebroken of afwijkend gebruik? Dan krijgt de klant een notificatie dat er sprake kan zijn van een lek. Zo voorkomen we onnodig waterverbruik en vervolgschade.

Lees meer over onze meetdienst Waterbewust

Wat doen we voor de woningbouw?

Hoe kunnen we in de toekomst slimmer omgaan met water in woonwijken? Samen met partners verkennen we op dit moment de mogelijkheden voor een circulair watersysteem. Een circulair watersysteem maakt tot 40% drinkwaterbesparing mogelijk door het gebruik van regenwater of door hergebruik van water.

Brainport Smart District

Binnen de Helmondse wijk Brandevoort verrijst een bijzondere buurt die wordt ontwikkeld door Brainport Smart District: de wijk van de toekomst. Ook water is in de programmalijnen opgenomen. Hoe kunnen we met elkaar water het best opvangen, vasthouden, hergebruiken en hittestress tegengaan? Hiervoor verkennen we op dit moment, samen met waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel, onderzoeksinstituut KWR, gemeente Helmond, provincie Noord-Brabant en Brainport Smart District, de mogelijkheden.

Lees meer over Brainport Smart District

Embassy of Water

Met waterschap De Dommel, gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant werken we samen in de Embassy of Water, met als doel om vanuit design thinking te kijken naar oplossingen voor klimaatadaptatie en waterbesparing voor de woningbouw. De vraag die de waterpartners van de Embassy of Water zich stellen is: ‘Hoe kunnen we zorgen dat de miljoen woningen die erbij komen in Nederland een positieve bijdrage leveren aan het watersysteem?’

Lees meer over Embassy of Water

Wat doen we richting de consument?

Om consumenten te stimuleren zuiniger om te gaan met drinkwater, zetten we verschillende instrumenten in:

Inzicht in watergebruik

Via onze website en sociale media geven wij onze particuliere klanten tips om duurzaam om te gaan met water. Met de waterbespaarcheck krijgen zij meer inzicht in hun watergebruik. 

Ook hebben klanten sinds 2023 inzicht in hun jaarverbruik. Het verbruik is te zien op een persoonlijke websitepagina na het online doorgeven van hun meterstand. Het verbruik wordt vergeleken met de voorgaande periode en met andere huishoudens. Deze vergelijkingen helpen om klanten bewuster te maken van hun verbruik en ze daarmee aan te zetten tot waterbesparing. 

Educatie

Gastlessen

Brabant Water wil kinderen meer leren over het verhaal achter Brabants drinkwater, waarom kraanwater een gezonde en duurzame dorstlesser is én hoe ze er (nog) slimmer mee om kunnen gaan. Kinderen leren tijdens gastlessen en via ons educatieplatform Les je dorst op speelse wijze dat drinkwater uit de kraan niet vanzelfsprekend is.

Ga naar het educatieplatform Les je dorst

Nationale Kraanwaterdag

Op Nationale Kraanwaterdag besteden we extra aandacht aan kraanwater én het belang om hier zuinig mee om te gaan. Scholen die deelnemen ontvangen digitaal lesmateriaal om zelf een les te geven óf krijgen een gastles aangeboden. 

Lees meer over Nationale Kraanwaterdag