Duurzaam ondernemen


​Brabant Water voert bewust ook activiteiten uit die niet rechtstreeks samenhangen met onze kerntaak - het continu water leveren van onberispelijke kwaliteit -  maar waarmee we wél een maatschappelijke, duurzame bijdrage leveren aan mens, maatschappij, natuur en milieu. 

We werken 100% klimaatneutraal!         

certificaat klimaatneutrale organisatie.pngBrabant Water werkt 100% klimaatneutraal. We hebben stapsgewijs de impact van ons handelen op het opwarmen van de aarde in kaart gebracht én verminderd. Dat we klimaatneutraal ondernemen wil zeggen dat we onze productie uitvoeren zonder schadelijke bijdrage aan klimaatverandering.

Dat is niet vanzelfsprekend, maar wel heel logisch. We gebruiken immers de belangrijkste natuurlijke grondstof van onze aarde: water. En daarom behandelen we de natuur met respect.

 

De certificering voor klimaatneutraal ondernemen daagt ons uit om verder te verduurzamen. Onze ambitie voor 2020:

 • voor 20% efficiënter omgaan met energie
 • 20% minder CO2 uitstoten en
 • 20% duurzaam opwekken.  

Hoe we dat doen:

 infographic duurzaam ondernemen defkopie.jpg

We verbruiken minder energie bij het produceren en transporteren van drinkwater

 • We besparen jaarlijks 5,9 mln. kWh aan elektriciteit  ten opzichte van 1990.
 • Dit is vergelijkbaar met jaarverbruik van 1.650 huishoudens.
 • We doen dit onder andere door energiezuinige pompen in te zetten en de balans te zoeken tussen het verlagen van de waterdruk en het comfort dat u als klant van ons kan verwachten.

We verminderen de uitstoot van CO2

 • We gebruiken groene energie.

We verminderen hiermee de jaarlijkse uitstoot met 28.000 ton CO2.

 • We passen ons rijgedrag aan.

Steeds meer van onze medewerkers rijden met een energiezuinige of elektrische auto of bus. We rijden jaarlijks 25.000 km volledig elektrisch.

 • We zetten een monteursfiets in in binnensteden.

Dit zijn elektrische fietsen die zijn uitgerust met een mini-aanhanger. Hierin kunnen diverse stukken gereedschap worden meegenomen. Op deze manier komen zij sneller en makkelijker in de binnenstad zonder deze te vervuilen met uitlaatgassen.

 

We wekken duurzame energie op

 • We investeren in zonnepanelen.

Op verschillende productielocaties wekken we energie op met zonnepanelen. We produceren jaarlijks 1 miljoen kWh aan zonne-energie (vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 300 huishoudens).

 

We recyclen

 • We recyclen alle reststoffen (100%) die vrijkomen bij het drinkwater productieproces.

Brabant Water gooit niets weg wat nog op de een of andere manier bruikbaar te maken is. Zo ontstaan bij het zuiveren van grondwater ijzer- en kalkhoudend slib, kalkpellets en filterzand. Het ijzerhoudend slib is onder meer interessant voor de zwavelbinding in biovergistingsinstallaties en bij de waterzuivering van een leerlooierij en voor een klein deel voor de baksteenindustrie. Kalkhoudend slib wordt toegepast als kalkmeststof in de landbouw. Kalkpellets worden vooral gebruikt bij de isolatie van kruipruimtes onder woningen en de betonindustrie weet wel raad met het filterzand. Bijna twaalfduizend ton 'afval' (reststoffen) vindt zo jaarlijks zijn weg naar bedrijven die het goed weten te gebruiken.

Samen met AquaMinerals is ook de samenwerking opgezocht met tapijtenfabrikant Desso. De kalkkorrels die we bij het ontharden van water overhouden, worden verwerkt in de rug van hun tapijten.

 • We hebben de ambitie een Zero waste-bedrijf te worden.

Niet alleen voor onze reststoffen, ook voor onze andere bedrijfsprocessen willen we bewegen richting een zero waste-bedrijf. Dit houdt in dat we materialen opnieuw gebruiken, recyclen en ook upcyclen.

 

We zorgen voor de natuur

 • We ontwikkelen en beheren duurzame bedrijventerreinen.

Brabant Water spant zich in haar groene en verharde terreinen duurzaam te beheren.

Aandachtspunten hierbij zijn:

 • geen bestrijdingsmiddelen op verhardingen;
 • selectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op groene terreinen;
 • inkoop duurzaam (plant)materiaal;
 • beperking afval en hondenpoep;
 • beperking meststoffen;
 • natuurplan.
 • Bovendien gebruiken we geen enkele vorm van bemesting of bestrijdingsmiddelen in onze gebieden.
 • We bevorderen biodiversiteit.

Brabant Water heeft veel grondgebied in eigendom (1500 hectare natuurterrein, 500 hectare landbouw, 150 hectare bedrijventerrein).

Sommige gebieden en hun bewoners zijn erg kwetsbaar. Zij krijgen extra bescherming en staan niet open voor het publiek. Bijvoorbeeld omdat er dieren wonen, zoals de bedreigde heikikker Ravana Arvalis. Deze diersoort is door ons geadopteerd als onderdeel van het Europese convenant Countdown 2010. Op onze terreinen vind je ook dassenburchten, bijenhotels en paddenpoelen.

 • We ontwikkelen natuur.

Op onze grondgebieden werken we aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur, bestaande uit bossen, hooiweiden, heide, vennen, stuifzanden en ruigten. Dat doen we door ze ecologisch te beheren. We streven bijvoorbeeld naar mooie gevarieerde bossen met verschillende Hollandse boomsoorten.

We kopen duurzaam in
Bij het inkopen van onze goederen en diensten hanteren wij duurzaamheidscriteria. Die maken in toenemende mate deel uit van het totale eisenpakket.

Pagina overzicht

Brabant Water