De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is door de overheid ingevoerd. De basisregistratie kent alle adressen en gebouwen in Nederland en wordt gevoed door de gemeentes. De basisregistratie kent zowel administratieve informatie (adres, huisnummer, woonplaats), geografische informatie van de adressen en gebouwen en o.a. het gebruiksdoel, oppervlak, de pandstatus en het bouwjaar van de objecten.

BAG is het basissysteem voor allerlei andere systemen binnen de overheid o.a. de systemen voor belastingheffing. Deelname aan deze basisregistratie is verplicht voor alle overheidsorganen in Nederland.

Andere overheidssystemen die aan de BAG worden gekoppeld zijn onder andere:

  • LV-WOZ;  de WOZ-waardes van alle WOZ-objecten.
  • De gemeentelijke basisadministratie (GBA).
  • Kadaster: informatie betreffende eigenaren van WOZ-objecten.

Waarom maakt Brabant Water gebruik van de BAG?

Brabant Water hecht er waarde aan dat iedere klant op dezelfde manier wordt beoordeeld. Daarom hebben wij het volgende in onze tarievenregeling opgenomen: als er via één aansluiting meer verblijfsobjecten van water worden voorzien moet vastrecht worden betaald voor alle direct of indirect aangesloten verblijfsobjecten. De BAG bevat informatie op grond waarvan wij voor iedereen op dezelfde wijze het aantal verblijfsobjecten kunnen bepalen waarvoor vastrecht moet worden betaald.

Wat is een verblijfsobject?

De definitie van een verblijfsobject is volgens de wet BAG als volgt:

Kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Voorbeelden van verblijfsobjecten zijn: woning, benedenwoning, bovenwoning, winkel, kantoor, zomerhuis, appartement, gezondheidscentrum etc.

Welke verblijfsobjecten tellen mee voor het aantal eenheden vastrecht?

Verblijfsobjecten, waar sprake is van structurele voorzieningen voor watergebruik, tellen mee in het aantal eenheden vastrecht.

Wanneer is er sprake van structurele voorzieningen voor watergebruik?

Voorbeelden van structurele voorzieningen voor waterverbruik zijn:  

  • sanitaire voorzieningen (zoals douche en toilet)
  • een keuken(tje)
  • watervoorziening in de industrie
  • watervoorziening in de veehouderij

Veelgestelde vragen

Hoe berekent Brabant Water het aantal eenheden vastrecht?

Vastrecht berekenen wij voor de drinkwateraansluiting (de aansluiting met de watermeter) en alle verblijfsobjecten (met een structureel watergebruik) die indirect op de drinkwateraansluiting zijn aangesloten. Verblijfsobjecten die indirect zijn aangesloten noemen wij doorverbindingen.

Voorbeeld: u hebt een woning met een drinkwateraansluiting met een meter. Naast uw woning zijn een tweede woning en een kantoor gebouwd. In de tweede woning is een keuken, een douche en een toilet. In het kantoor zijn een toilet en een keukentje.

De woning, de tweede woning en het kantoor zijn allen als verblijfsobjecten in de BAG aangemerkt. De tweede woning en het kantoor krijgen water van de woning met een drinkwateraansluiting. U betaalt aan Brabant Water drie eenheden vastrecht naast het verbruik aan water.

Ik ben het niet eens met het aantal eenheden vastrecht. Wat kan ik doen?

Dan kunt u contact opnemen met ons. Wij kunnen het aantal eenheden vastrecht aanpassen als:

  • In een door ons genoemd verblijfsobject geen sprake is van structureel waterverbruik. Wij behouden ons hierbij het recht voor ter plekke de situatie te komen inspecteren.
  • Het betreffende verblijfsobject niet meer bestaat of nog niet is gebouwd. In dat geval verzoeken wij u de registratie in de BAG te laten aanpassen via de gemeente.
De informatie over mijn verblijfsobjecten klopt niet. Wat kan ik doen?

Bestaat het verblijfsobject niet meer, is het nog niet gebouwd, is de gebruiksfunctie onjuist of klopt andere informatie niet? Dan moet u zich wenden tot de gemeente met het verzoek om de registratie in de BAG aan te passen.

Kan ik de informatie over mijn verblijfsobjecten zoals deze in de BAG staat ook zelf opvragen?

U kunt deze informatie zelf opvragen via: https://bagviewer.kadaster.nl. Vul uw straatnaam, huisnummer en woonplaats in bij 'zoeken'. In de rechterkolom vindt u dan de informatie over uw verblijfsobject.

Betaal ik ook vastrecht bij leegstand van het verblijfsobject?

Wordt er geen water verbruikt? En zijn voorzieningen voor structureel watergebruik aanwezig? Dan berekenen wij ook vastrecht.