Het KWR rapport "de kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland" is door de brancheorganisatie van alle drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) aangeboden aan de minister. Dit rapport geeft een beeld van de kwaliteit van de bronnen (oppervlakte- en grondwater) waar we in Nederland drinkwater van maken. In het rapport staat vermeld dat, ondanks alle inspanningen, concentraties van stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen, nitraat en andere opkomende stoffen, in het grondwater worden aangetroffen die daar niet thuis horen. Dit leidt tot een verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Brabant Water maakt het drinkwater van grondwater

Bovengenoemde stoffen worden niet aangetroffen in het Brabantse drinkwater. Om de drinkwatervoorziening ook voor de toekomst veilig te stellen is het wel belangrijk nu maatregelen te nemen om de grondwaterkwaliteit te verbeteren.

Samenwerking met partners

De hoogte van de concentraties verschilt per locatie en diepte en zijn afhankelijk van regionale invloeden. Brabant Water hanteert het adagium "wat er niet in zit hoeft er ook niet uitgehaald te worden". Het is belangrijk dat de Europese doelen over de waterkwaliteit 2027 gehaald worden zodat de grondwaterkwaliteit verbeterd wordt. Ook Brabant Water draagt hieraan bij door actief samen te werken met provincies, gemeente, waterschappen en ZLTO op diverse dossiers.

Projecten

Projecten met agrariërs als Schoon Water voor Brabant en Bodem Up (maatwerk maatregelen tegen nitraat-uitspoeling) hebben zeker effect. Dit zijn lokale initiatieven waarbij de grondwaterkwaliteit verbeterd wordt en ook de opbrengsten van de agrariërs. Het KWR rapport bevestigt de noodzaak deze lokale initiatieven te versnellen en te intensiveren zodat de benodigde impact vergroot wordt.

Ook interessant