Als grondwateronttrekking zorgt voor een wat lagere grondwaterstand en daardoor lagere gewasopbrengsten voor agrariërs, dan noemt men dat ‘droogteschade’. Bent u agrariër en denkt u droogteschade te hebben als gevolg van een waterwinning? U kunt een aanvraag voor onderzoek indienen bij de provincie. Een onafhankelijke adviescommissie (ACSG) onderzoekt de schade en brengt een advies uit over de (eventuele) hoogte van de vergoeding.

Wat is droogteschade?


In een groot deel van Nederland wordt grondwater gewonnen, onder andere door industriële bedrijven en drinkwaterbedrijven. Deze laatste gebruiken grondwater voor de productie van drinkwater. In veel gebieden zijn agrariërs afhankelijk van datzelfde grondwater voor de veedrenking of beregening van gewassen.

Hoge zandgronden
Vooral op de hoge zandgronden kan een onttrekking van grondwater effect hebben op de grondwaterstanden. Afhankelijk van de bodemopbouw kan er dan een wat lagere grondwaterstand ontstaan, met mogelijk een lagere gewasopbrengst tot gevolg.

Effecten voorkomen
Wanneer drinkwaterbedrijven grondwater onttrekken, proberen zij eerst of ze effecten daarvan kunnen voorkomen. Voor nieuwe winningen zoeken ze bijvoorbeeld naar de meest geschikte locatie. Daarbij weegt mee hoeveel impact de winning op de omgeving heeft. 

Als er toch effecten ontstaan of lijken te ontstaan, dan kijkt het drinkwaterbedrijf samen met andere partijen, zoals het waterschap, of het mogelijk is compenserende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan extra wateraanvoer vanuit oppervlaktewater.

Compensatie
Wanneer er geen andere maatregelen meer mogelijk zijn en een grondwateronttrekking zorgt voor een verminderde opbrengst van de gewassen, ontstaat er ‘droogteschade’. De Nederlandse wet bepaalt dat drinkwaterbedrijven landbouwbedrijven hiervoor moeten compenseren. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om misgelopen inkomsten door de verlaagde opbrengst van gewassen te vergoeden.

Droogteschade onderzoek via de provincie


Bent u agrariër en denkt u droogteschade te hebben als gevolg van een grondwateronttrekking voor drinkwater?  Dan kunt u bij de provincie een aanvraag indienen met het verzoek een onderzoek in te stellen. De eventuele schade wordt in opdracht van de provincie onderzocht door de onafhankelijke instantie ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater).

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

Naar website ACSG

ACSG geeft advies over vergoeding


Op basis van dit onderzoek brengt de ACSG een advies uit over de omvang van de droogteschade en de bijbehorende vergoeding. Het advies gaat naar zowel de betrokken agrariër(s) als het drinkwaterbedrijf. In het adviestraject is een inspraakprocedure opgenomen. Gebaseerd op het advies van de ACSG biedt het drinkwaterbedrijf de agrariër een compensatievoorstel.

De droogteschade wordt dus objectief, door een onafhankelijke partij – de ACSG – vastgesteld.