Wat is BAG?


De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is door de overheid ingevoerd. De basisregistratie kent alle adressen en gebouwen in Nederland en wordt gevoed door de gemeentes. De basisregistratie kent zowel administratieve informatie (adres, huisnummer, woonplaats), geografische informatie van de adressen en gebouwen en o.a. het gebruiksdoel, oppervlak, de pandstatus en het bouwjaar van de objecten.

BAG is het basissysteem voor allerlei andere systemen binnen de overheid o.a. de systemen voor belastingheffing. Deelname aan deze basisregistratie is verplicht voor alle overheidsorganen in Nederland.

Andere overheidssystemen die aan de BAG worden gekoppeld zijn onder andere:

  • LV-WOZ;  de WOZ-waardes van alle WOZ-objecten.
  • De gemeentelijke basisadministratie (GBA).
  • Kadaster: informatie betreffende eigenaren van WOZ-objecten.

 

Waarom maakt Brabant Water gebruik van de BAG?

Brabant Water hecht er waarde aan dat iedere klant op dezelfde manier wordt beoordeeld. Daarom hebben wij het volgende in onze tarievenregeling opgenomen: als er via één aansluiting meer verblijfsobjecten van water worden voorzien moet vastrecht worden betaald voor alle direct of indirect aangesloten verblijfsobjecten. De BAG bevat informatie op grond waarvan wij voor iedereen op dezelfde wijze het aantal verblijfsobjecten kunnen bepalen waarvoor vastrecht moet worden betaald.

Wat is een verblijfsobject?

De definitie van een verblijfsobject is volgens de wet BAG als volgt:

Kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Voorbeelden van verblijfsobjecten zijn: woning, benedenwoning, bovenwoning, winkel, kantoor, zomerhuis, appartement, gezondheidscentrum etc.

 

Welke verblijfsobjecten tellen mee voor het aantal eenheden vastrecht?

Verblijfsobjecten, waar sprake is van structurele voorzieningen voor watergebruik, tellen mee in het aantal eenheden vastrecht.

Wanneer is er sprake van structurele voorzieningen voor watergebruik?

Voorbeelden van structurele voorzieningen voor waterverbruik zijn:  

  • sanitaire voorzieningen (zoals douche en toilet)
  • een keuken(tje)
  • watervoorziening in de industrie
  • watervoorziening in de veehouderij

 

Veelgestelde vragen

Hoe berekent Brabant Water het aantal eenheden vastrecht?

Ik ben het niet eens met het aantal eenheden vastrecht. Wat kan ik doen?

De informatie over mijn verblijfsobjecten klopt niet. Wat kan ik doen?

Kan ik de informatie over mijn verblijfsobjecten zoals deze in de BAG staat ook zelf opvragen?

Betaal ik ook vastrecht bij leegstand van het verblijfsobject?

Mag Brabant Water gebruik maken van de BAG?

Is er jurisprudentie over de berekening van vastrecht?

 

Pagina overzicht

Brabant Water