Bescherming van de bron


Zonder grondwater geen kraanwater. Van schoon grondwater kunnen we met weinig energie en tegen lage kosten drinkwater maken. Daarom doen we alles wat we kunnen om de bron te beschermen.

 

We dringen het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug
Samen met de Provincie Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), het Overlegplatform Duinboeren en de Brabantse waterschappen hebben we het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant ontwikkeld.
• Loonwerkers en telers van aardappelen, bomen en groente van de volle grond in heel Brabant werken mee om chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk uit het grond- en oppervlaktewater te weren. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw en gemeenten.
• We leggen gemeenten, agrarische bedrijven, recreatiebedrijven en bewoners uit hoe ze minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken. Goede ideeën belonen we met aandacht en een geldprijs.
• We onderhouden onze eigen bedrijfsterreinen en natuurgebieden chemievrij.

 

We lobbyen tegen de opslag van ondergronds kernafval 
België overweegt om vlakbij de Nederlandse grens ondergronds kernafval op te slaan. Daarmee komt op termijn de kwaliteit van het drinkwater in gevaar. Radioactief materiaal zou namelijk in het grondwater terecht kunnen komen en vervolgens ons drinkwater onherstelbaar besmetten.  

 

We zijn terughoudend over proefboringen naar schaliegas 
Wat zijn de gevolgen van proefboringen naar schaliegas voor het Brabantse drinkwater? Wat is de samenstelling van de chemicaliënmix die gebruikt wordt bij de proefboringen? Pas als we dat weten, kunnen we een standpunt innemen over dit onderwerp. Tot die tijd volgen we dit thema kritisch. 

 

We doen intensief aan duurzaam terreinbeheer 
We beheren onze terreinen duurzaam. Dit is niet alleen vriendelijk voor het milieu, maar we kunnen grondwater dat niet verontreinigd bovendien gemakkelijk zuiveren en de kosten daarvoor laag houden.  
• Samen met de landelijke Stuurgroep Implementatie Duurzaam Terreinbeheer (SIDT) stimuleren we terreinbeheerders (vooral gemeenten) in de grondwaterbeschermingsgebieden om óók aan  duurzaam terreinbeheer te gaan doen.
• In onze natuurgebieden leven veel soorten planten en dieren. We onderhouden deze gebieden zo dat dit zo kan blijven. Het onderhoud van onze gebieden is gericht op het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Het habitatgebied van de Groote Heide en het bosgebied Buulderbroek worden opnieuw ingericht om verdroging tegen te gaan en biodiversiteit te stimuleren.
• Voor de inrichting van onze bedrijfsterreinen en natuurgebieden gebruiken we duurzame materialen, zoals kastanjehout, inheems plantmateriaal, gecoate staalproducten en zuivere betonproducten. Deze materialen dragen keurmerken van onder meer PEFC, EKO en Milieukeur. In het landelijk gebied maken we onze aanwezigheid zo onzichtbaar mogelijk. Dat doen we door de verlichting, de vorm en kleur van onze gebouwen en werkmaterialen af te stemmen op de omgeving.

 

We houden de waterkwaliteit hoog op de agenda van de Provincie Noord-Brabant
De milieuregels van de Provincie Noord Brabant hebben tot doel het grondwater in onze waterwingebieden te beschermen. Ze zijn mede tot stand gekomen dankzij onze inspanningen om de kwaliteit van het Brabantse grondwater op de agenda van het provinciebestuur te krijgen en te houden.

 

We streven naar integraal waterbeheer
Samen met de waterschappen, gemeenten en de Provincie streven we naar de ontwikkeling van duurzame natuurgebieden. Om onze natuurgebieden nat te houden – of verdroging tegen te gaan – dempen we sloten en verwijderen we bos in vengebieden. 

 

Pagina overzicht

Brabant Water