Bescherming van de bron


Brabant Water maakt drinkwater uitsluitend van grondwater. Onze grondwaterbronnen zijn van zeer goede kwaliteit. Van schoon grondwater kunnen we met weinig energie en tegen lage kosten drinkwater maken. Dit willen we zo houden en daarom doen we alles wat we kunnen om de bron te beschermen.

Deze bescherming van het grondwater is geregeld in de Provinciale Milieuverordening. Hierin staan regels voor bedrijven en bewoners. In beschermingsgebieden mogen bedrijven bijvoorbeeld niet boren op een kritische diepte of bodemenergie opwekken. Voor bewoners in grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en autovloeistoffen.

Deze milieuregels zijn mede tot stand gekomen dankzij onze inspanningen om de kwaliteit van het Brabantse grondwater hoog op de agenda van de Provincie Noord-Brabant te krijgen. En we blijven ons inspannen om dit zo te houden.

Werk of woont u in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan kunt u zelf ook bijdragen aan het in standhouden van het gebied.

 

We dringen het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug

  • Samen met de Provincie Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), het Overlegplatform Duinboeren en de Brabantse waterschappen hebben we het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant ontwikkeld.
  •  Loonwerkers en telers van aardappelen, bomen en groente van de volle grond in heel Brabant werken mee om chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk uit het grond- en oppervlaktewater te weren. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen ook gemeenten, bedrijven en bewoners mee.
  • We geven gemeenten, agrarische bedrijven, recreatiebedrijven en bewoners advies over hoe ze minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en stimuleren innovatieve oplossingen.
  • logo-terreinbeheer.pngWe onderhouden onze eigen bedrijfsterreinen en natuurgebieden chemievrij. Brabant Water is gecertificeerd conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Goud.

 

                                                                                                                                  Niveau Goud, K94248/01

We beheren onze waterwingebieden als natuurgebieden

Natuur biedt de beste bescherming voor onze grondstof, het grondwater. Daarom gaan wij zorgvuldig om met natuur. Brabant Water bezit ruim 1500 hectare aan waterwingebieden, die wij beheren als natuurgebieden. In deze gebieden leven veel soorten planten en dieren.

Bijzondere en kenmerkende gebieden zijn:
Lith (plas/drasgebied voor weidevogels), Budel (broekbos), Groote Heide (Natura 2000 gebied) en Nuland, Oosterhout en Helmond met kleinschalige heide- en stuifzandgebieden.

Het onderhoud van onze natuurgebieden is gericht op het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. We betrekken hierbij de omwonenden en werken samen met onze omgeving (beheerders van naastliggende natuurterreinen, gemeenten, agrariërs). We hebben ruim 85% van onze waterwingebieden opengesteld voor publiek om te wandelen. In de grotere gebieden zijn ATB-routes ontwikkeld en liggen men- en ruiterroutes. 

Lees meer over onze zorg voor onze bron en de natuur in ons mvo-verslag.

 

We lobbyen tegen de opslag van ondergronds kernafval 

België overweegt om vlakbij de Nederlandse grens ondergronds kernafval op te slaan. Daarmee komt op termijn de kwaliteit van het drinkwater in gevaar. Radioactief materiaal zou namelijk in het grondwater terecht kunnen komen en vervolgens ons drinkwater onherstelbaar besmetten.  

 

We zijn terughoudend over proefboringen naar schaliegas 

Wat zijn de gevolgen van proefboringen naar schaliegas voor het Brabantse drinkwater? Wat is de samenstelling van de chemicaliënmix die gebruikt wordt bij de proefboringen? Veel is onbekend. We willen precies weten wat de effecten zijn voor het grondwater. Tot die tijd volgen we het thema kritisch.

 


 

Pagina overzicht

Brabant Water