Privacy statement


Brabant Water N.V. verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Brabant Water. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Brabant Water gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

 

Verantwoordelijke

Brabant Water N.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

Brabant Water vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

 

Voor welke doeleinden verwerkt Brabant Water uw persoonsgegevens?

Brabant Water verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder voor:

 • het voeren van de klantenadministratie;
 • het opnemen van de meterstanden;
 • het samenwerken met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening;
 • het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de klantenservice (o.a. inzageverzoeken van de klant);
 • het bevragen van klanten en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het kunnen leveren van dienstverlening aan klanten via het online portal Mijn Brabant Water;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder onder andere controle van drinkwaterinstallaties).

Brabant Water verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derde partijen.

Brabant Water verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online portal Mijn Brabant Water. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Brabant Water. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Brabant Water uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Brabant Water?

Brabant Water verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • meterstanden;
 • door de klant verstrekte medische verklaring in het kader van de afsluitregeling kleinverbruikers;
 • klantnummer;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met de klantenservice. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Brabant Water verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Brabant Water ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Hoe zorgt Brabant Water voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Brabant Water gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Brabant Water neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Brabant Water deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Brabant Water kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Brabant Water maakt afspraken met deze bewerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'bewerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Brabant Water kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Brabant Water verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Brabant Water bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Brabant Water. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Brabant Water) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Brabant Water N.V.
Postbus 1068
5200 BC 's-Hertogenbosch


Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Brabant Water steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit dus altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Brabant Water neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.


Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen. Onderstaand vindt u de instructies voor het uitschakelen van cookies:
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Edge
- Safari (iOS)
- Safari (macOS)


Noodzakelijk/functionele cookies
Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Naam cookie:                                                             Tijd dat de cookie bewaard wordt:
BWCookieCheck                                                         Max. 2 jaar
BWCookieCheckV2                                                     Max. 2 jaar
BWLoginNavigation                                                    1 dag
ASP.NET_SessionId                                                     Sessie
FedAuth                                                                        Sessie
WSS_FullScreenMode                                                 Sessie
BWDisabledInfoBlokAlert                                          Max. 2 jaar
Username                                                                     Max. 5 jaar
OvereenkomstAkkoord                                              Max. 1 jaar
  

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Naam cookie:                                                                   Tijd dat de cookie bewaard wordt:
_ga                                                                                    Max. 2 jaar
 

Usabilla
Usabilla is een feedbacktool op onze website. Via deze tool kunnen bezoekers van de website www.brabantwater.nl feedback achterlaten of deelnemen aan enquêtes. De maker van deze functionaliteit beschikt door het gebruik van de functionaliteit door de websitebezoeker over gegevens. Dit betreft altijd niet-persoonlijke, algemene informatie die niet te herleiden is tot de personen die gebruik maken van die functionaliteit. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Usabilla, klik hier.

CoBrowser
Voor de chatfunctie op onze website maken we gebruik van CoBrowser. CoBrowser plaatst cookies om te voorkomen dat we u meerdere keren een chat aanbieden, terwijl u al een chat heeft gevoerd. Tevens worden anonieme gegevens verzameld over het surfgedrag binnen de website. Aan de hand van het surfgedrag, bepaalt CoBrowser of dat u een uitnodiging krijgt om een chat te starten.

Naam cookie:                                                                   Tijd dat de cookie bewaard wordt:
_cb_tracking                                                                     1 jaar
_cb_analytics                                                                    30 minuten     
_cb_internal                                                                      30 minuten
_cb_secure                                                                        30 minuten     
_cb_settings                                                                      30 minuten
_cb_started                                                                        Sessie

Privacybeleid van derden

Op de website van Brabant Water treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Brabant Water behorende, websites. Brabant Water kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.


Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

Brabant Water werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met Brabant Water, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.


Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacystatement? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

 
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 31 maart 2017

Brabant Water behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Brabant Water raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Pagina overzicht

Brabant Water