Het werk op onze terreinen draait in de eerste plaats om bescherming van de bronnen van ons drinkwater. Daarbij realiseren we ons, dat we met extra aandacht en inspanning een positieve bijdrage kunnen leveren aan de balans tussen flora, fauna en drinkwaterbronnen. Waar mogelijk werken we hierin samen met andere natuurbeheerders, overheden en vrijwilligers. 

Het belang van biodiversiteit

De verschillende soorten planten en dieren op aarde houden de natuur in balans. Dat er veel verschillende soorten zijn, is belangrijk voor het evenwicht: samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit draagt bij aan schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Aandachtsgebieden

Brabant Water investeert nadrukkelijk in de bevordering van biodiversiteit. Onder meer door:

  • Systematische monitoring

Door continu te monitoren krijgen we een goede indruk van de staat van onze terreinen. Zijn ze nog voldoende gevarieerd, met zowel bos als open plekken, droge en natte delen? Is het al tijd om oevers te maaien? Hoe gaat het met amfibieën, dassen, vogels en insecten? En wat betekent dat voor onze drinkwaterbronnen?

  • Ontwikkelingsplan leefbaarheid soorten in Groote Heide

De Groote Heide is een potentieel leefgebied voor drie bijzondere amfibieën: de kamsalamander, knoflookpad en boomkikker. We hebben een ontwikkelingsplan gemaakt met concrete acties om de leefbaarheid in het natuurgebied te verbeteren voor deze soorten.

  • Herstelbeheer voor zeldzame vlinders

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. In 2018 voerde de stichting een grootschalige miereninventarisatie uit bij alle poelen en vennen in waterwingebied De Groote Heide. Met de resultaten van deze inventarisatie zetten we in op herstelbeheer voor het gentiaanblauwtje: een vrij zeldzame en bedreigde vlindersoort. Daarnaast is tijdens dit onderzoek een nieuwe populatie veenmieren – een bijzondere miersoort – ontdekt.

  • Sinusbeheer

Door gefaseerd te maaien en daarbij per maaibeurt ongeveer 40 procent van de vegetatie te laten staan, creëren we enorm veel variatie op een klein stukje grasland. Dit wordt ook wel sinusbeheer genoemd. Voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën is er zo jaarrond een leefgebied waarin zij zich prettig voelen. In eerste instantie paste Brabant Water op vijf terreinen sinusbeheer van weiden en bermen toe. Twee gebieden werden nadien onderzocht op het effect. Het resultaat was helder: er kwamen meer insecten voor en er bloeiden meer bloemen op de sinusbeheerde stukken dan op de regulier beheerde graslanden.

  • Bosomvorming

Bosomvorming heeft als doel de natuurlijke waarde van bossen te vergroten door de oorspronkelijke staat te herstellen.

  • Hydrologisch herstel

Om de grondwaterwaterstand te herstellen naar het niveau van vóór de landbouwontginning, zijn sloten op De Groote Heide gedempt en verondiept. Eerdere succesvolle herstelmaatregelen hadden tot gevolg dat een aantal bosvakken te nat werd voor de boomsoorten die daar al sinds tijden staan. Deze vakken zijn deels gekapt en opnieuw aangeplant met soorten die deze omstandigheden wel kunnen verdragen.

  • Natuurakkers

Samen met de Natuurwerkgroep Rucphen richtten we in de waterwingebieden Schijf en Roosendaal natuurakkers in. Op deze akkers wordt graan geteeld zonder mest en bestrijdingsmiddelen. Zo krijgen bedreigde akkerkruiden een kans die ze in de intensieve landbouw niet meer hebben. Dit project wordt ondersteund met subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Staartblauwtjes op De Groote Heide

Dankzij de inspanningen van de pachter van onze percelen, ontdekten we een mooie nieuwe aanwinst voor ons gebied. De vlindersoort staartblauwtjes, die hier vliegen en er zich voortplanten. De pachter maait de graslanden maar 1 of 2 keer per jaar, waardoor zij een kruidenrijke samenstelling hebben en deze vlindersoort aantrekken.

Ook interessant