Brabant Water heeft op 29 juni, samen met de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland en de Provincie Noord-Brabant, een samenwerkingsovereenkomst voor BodemUP Brabant getekend. BodemUP Brabant is een programma waarbij agrariërs maatregelen doorvoeren om de bodem te verbeteren. Agrariërs, Waterschappen en Brabant Water hebben allemaal belang bij een gezonde, vitale bodem.

Een agrariër met een vitale bodem op zijn landbouwpercelen heeft minder last van droogte en wateroverlast, gaat efficiënt met zijn meststoffen om en hoeft minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken om een goede gewasopbrengst te realiseren. BodemUP Brabant gaat agrariërs helpen om weer naar een gezonde bodem- en watersysteem te komen.

Voor Brabant Water is een gezonde bodem van groot belang om de grondwaterbronnen te beschermen om zo ook in de toekomst kwalitatief en schoon drinkwater te leveren. Een gezonde bodem draagt bij aan de bescherming van de grondwaterkwaliteit en het verhogen van de grondwaterkwantiteit.

Waar moet BodemUP Brabant toe leiden in Noord-Brabant?

  • Een zodanige bodemvitaliteit bewerkstelligen dat het bijdraagt aan de opgaven van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en dat wordt bijgedragen een robuust bodem- en watersysteem.
  • Een verbetering van de vitaliteit van 30.000 tot 40.000 hectare landbouwbodem vóór 2027.
  • Een grote betrokkenheid van agrariërs en ketenpartijen voor herstel van de bodemvitaliteit.
  • Aanvullende inkomsten voor agrariërs vanwege de geleverde bodem- en maatschappelijke diensten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op de website van BodemUP Brabant.

Ga hier naar de website van BodemUp Brabant 

buis met bodemgrond

Ook interessant